Likabehandling i Peab

Alla medarbetare ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Vi har nolltolerans mot alla typer av diskriminering, mobbning och kränkande särbehandling. Likabehandling, jämställdhet och mångfald är en del av vårt ansvarsfulla företagande.

Allas lika värde

 • Alla i Peab ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter
 • Alla i Peab ska erbjudas välkomnande, inkluderande och trygga arbetsplatser
 • Alla i Peab ska ha rätt att respekteras för de individer de är och värderas utifrån sina handlingar

Allas lika rätt att växa 

 • Alla i Peab ska ha möjlighet att växa i sin yrkesroll 
 • Alla i Peab ska ha samma förutsättningar att konkurrera om anställning och befordran
 • Alla i Peab ska ha rätt till relevant och regelbunden kompetensutveckling

Allas delaktighet och ökad mångfald

 • Alla i Peab ska vara delaktiga i vårt likabehandlingsarbete
 • Vi ska arbeta för att spegla samhället genom mångfald, till exempel genom att skapa en jämnare könsfördelning
 • All rekrytering ska ske utifrån kompetens

Allas ansvar att värna nolltoleransen 

 • I Peab gäller nolltolerans mot alla former av diskriminering, mobbning och kränkande särbehandling
 • Alla i Peab är skyldiga att agera när vi ser eller misstänker att nolltoleransen överskrids
 • Våra ledare har ett extra stort ansvar för att säkerställa och värna nolltoleransen och för att säkerställa att alla överträdelser utreds
 • Åtgärder ska alltid vidtas när nolltoleransen överskrids

Mångfald och jämställdhet

Man måste förändras med omvärlden när det gäller mångfald och jämställdhet – det handlar om affärsmässig överlevnad. Branschen har fortfarande lång väg att gå och Peab är inget undantag.

Peabs uppförandekod / Code of Conduct

Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling.