Eco-Paving – energisnåla beläggningar

Eco-Paving är samlingsnamnet för Peab Asfalts miljöanpassade och energisnåla beläggningstekniker för lågtempererad asfalt. Att ta fram hållbara beläggningar som bygger på miljöanpassade och energisnåla tekniker är ett pågående forskningsområde.

Inom Peab satsar vi bland annat på att utveckla lågtempererad asfalt med lägre påverkan på såväl miljö som arbetsmiljö.

  • Swemix (TSK - med halvvarm teknik) beläggningen utförs vid 100OC, mot normala 150OC.
  • Remixing med SBS-modifierad emulsion. Tekniken återvinner och rekonditionerar gamla beläggningar på plats vid ca 100OC.
  • Lågtemperad varmasfalt (LTA) med tillsatsmedel. Tekniken möjliggör en temperatur sänkning med ca 30OC.

Just nu driver Peab ett projekt som syftar till att jämföra olika ytaktiva produkter som ska motverka de negativa effekter på bindemedlet som sänkt temperatur av asfaltsmassa kan medföra. Projektet stödjs av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) och Vägverket, och omfattar både laboratoriestudier som fullskaleförsök ute på väg.

I laboratoriemiljö har bland annat packningsbarhet och vattenkänslighet testats för fyra olika tillsatsmedel. Två av dessa har sedan valts ut och testats vidare ute på fältet.

Fältarbetet startade den 26 augusti 2009 på väg 111 i närheten av Helsingborg. Förutom en referenssträcka med konventionell varmblandad asfalt lades två sträckor med lågtempererad asfalt med olika tillsatsmedel.

En viktig drivkraft bakom utvecklingen är kravet på minskade utsläpp av växthusgaser. En rimlig målsättning är att kunna sänka temperaturen vid tillverkning av varmblandad asfalt med 30 grader och därmed reducera energiåtgången med ca 20 procent, givetvis utan att försämra egenskaperna för den färdiga beläggningen.

Lågtempererad asfalt ger

  • Reducerad åldring av bindemedlet
  • Utsläppen av växthusgaser minskas
  • Förbättrad arbetsmiljö med hänsyn till rökgaser och damm
  • Minskad energiåtgång

 

Dela det här på:

Asfalt

Vår asfaltverksamhet finns i Sverige och Norge och vi är ett av Sveriges största och rikstäckande specialiserade beläggningsföretag med tillverkning och utläggning av varm, halvvarm och kall asfalt.

Anläggning

Infrastruktur knyter samman människor, städer och länder. Anläggningsprojekt skapar dessutom nya jobb och ny infrastruktur kan vara avgörande för ett områdes ekonomiska välbefinnande.

Grundläggning

Grundläggning är ett viktigt och många gånger tekniskt komplicerat arbete som innebär allt från geotekniska lösningar till professionellt genomförda entreprenaduppdrag.

peabasfalt.se

Läs mer om Eco-Paving på Peab Asfalts webbplats

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.