Andra ledande befattningshavare

Med andra ledande befattningshavare avses de sju personer förutom verkställande direktören som ingår i Peabs koncernledning.

Lön och annan ersättning, inräknat förmåner till andra ledande befattningshavare uppgick till 22.049 kkr (22.631). Därutöver har för 2021 rörlig ersättning utgått med 10.931 kkr (5.940), vilka placerats som pensionssparande i kapitalförsäkringar med koppling till Peabaktien alternativt utbetalats kontant. Avsättningar för LTI- program har gjorts med 6.508 kkr (3.263), vilka placerats som pensionssparande i kapitalförsäkringar med koppling till Peabaktien. Pensionspremier inklusive avgifter för kapitalförsäkringar har under året uppgått totalt till 9.250 kkr (9.263).

Pensionspolicy för ledande befattningshavare innebär att pensionspremierna är baserade på en premietrappa inom alternativ ITP eller premiebestämda innebärande att total premie utgör 35-47 procent av den fasta lönen. Vissa ledande befattningshavare har överenskommelser med Peab att anställningen upphör den månaden då befattningshavaren fyller 62 år. Övriga ledande befattningshavare har en överenskommelse att anställningen upphör den månad då befattningshavaren fyller 65 år.

Uppsägningstiden från Peabs sida är tolv månader med reducering för lön från ny arbetsgivare kombinerat med ett avgångsvederlag om sex-tolv månadslöner. Uppsägningstid för ledande befattningshavare är sex månader kombinerat med ett avgångsvederlag om sex månadslöner.