Berednings- och beslutsprocess för ersättningar

Det av styrelsen utsedda ersättningsutskottet består av styrelsens ordförande Anders Runevad, samt styrelseledamöterna Karl-Axel Granlund och Fredrik Paulsson.

Ersättningsutskottet förhandlar med verkställande direktören om dennes lön och övriga anställningsvillkor.

Styrelsen beslutar om verkställande direktörens lön och övriga anställningsvillkor. Verkställande direktören skall förhandla med de andra ledande befattningshavarna om lön och övriga anställningsvillkor. Ersättningsutskottet fattar beslut i dessa frågor.