Långsiktigt incitamentsprogram

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan erbjudas att delta i ett LTI-program.

För affärsplaneperioden 2021-2023 har ett nytt LTI-program lanserats med årliga avstämningar av rörelsemarginalmål för koncernen. Programmet riktar sig till cirka 600 av koncernens nyckelpersoner. För att erhålla utdelning i LTI-programmet krävs att den anställde är kvar i anställning den 31 december 2023. För ledande befattningshavare och verkställande direktören är maximalt årligt utfall (exklusive sociala avgifter) 40 procent av den fasta lönen. För övriga befattningshavare är den övre gränsen (exklusive sociala avgifter) 15-35 procent av fast årslön, beroende på befattning. Utfall av LTI-programmet kommer att placeras i ett pensionssparande med koppling till Peabaktien alternativt utbetalas som kontant lön. För 2021 uppgick kostnaden för LTI-programmet till 109 Mkr inklusive sociala avgifter.

För affärsplaneperioden 2018-2020 har koncernen haft ett LTI-program med årliga avstämningar av rörelsemarginalmål för koncernen. För ledande befattningshavare och verkställande direktören var maximalt årligt utfall (inklusive sociala avgifter) 40 procent av den fasta lönen. För övriga befattningshavare var den övre gränsen (inklusive sociala avgifter) 15-35 procent av fast årslön, beroende på befattning. För 2020 uppgick kostnaden för LTI-programmet till 51 Mkr inklusive sociala avgifter.