Styrelsens arbete med ersättningsfrågor under 2017

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen inrätta ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Ersättningsutskottet ska också enligt 9.1, andra och tredje punkten i Svensk kod för bolagsstyrning följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottet har därvid genomfört följande utvärdering.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare

Med hänvisning till Peabs ersättningspolicy ska den totala ersättningen utformas så att den attraherar de medarbetare som behövs för att uppnå koncernens mål. Den sammanlagda ersättningen för VD och varje ledande befattningshavare skall vara individuellt utformad, marknadsmässig och därmed spegla den ledande befattningshavarens ansvar och prestation. Den totala ersättningen ska uppmuntra till resultat i linje med Peabs mål och strategi samt även främja ett agerande efter Peabs värderingar.

Fast lön

VD och ledande befattningshavare skall erbjudas en fast lön som är marknadsmässig vid jämförelse med branschen och andra relevanta delar av näringslivet. Peab inhämtar årligen marknadslöneinformation för respektive befattning som referens och ser årligen över lönerna.

Rörlig lön

VD och ledande befattningshavare erbjuds årlig rörlig lön med mål baserat på Peabkoncernens resultat före skatt. Sådan rörlig lön kan utgå med maximalt 60 procent av årslönen och gäller samtliga ledande befattningshavare. Skalan mellan min, mål- och maxnivå är linjär och definieras som +/- 20 procent i förhållande till koncernens resultatmål. Den rörliga lönen regleras året efter intjänandet och kan efter val av den enskilde befattningshavaren utbetalas antingen som lön eller placeras som pensionssparande i finansiellt instrument med koppling till Peabaktien.

Ersättningsutskottet finner att då VD och ledande befattningshavare har identiska mål borgar det för att gruppen arbetar i samma riktning, mot ett förbättrat koncernresultat, som avses sammanfalla med aktieägarnas intressen.

Långsiktigt incitamentsprogram

För perioden 2015 – 2017 finns ett kontantbaserat långsiktigt incitamentsprogram - kallat "Delägarskap 2015 – 2017" med årliga mål avseende koncernens operativa rörelsemarginal där utfallet kopplas till utdelningsnivån i Peab. Syftet med programmet är att belöna nyckelpersoner. För att kunna erhålla utfall från programmet krävs obruten anställning under hela programmets löptid. Ersättningsutskottets uppfattning är att programmet därmed också har en kvarhållande effekt på ledande befattningshavare.

För VD och ledande befattningshavare är den övre gränsen 40 procent av den fasta lönen och eventuellt utfall placeras i ett pensionssparande i finansiellt instrument med koppling till Peabaktien.

Aktierelaterade program

För närvarande existerar inga aktierelaterade incitamentsprogram inom Peabkoncernen.

Ersättningsutskottet gör värderingen att nuvarande program för rörlig lön och pågående långsiktiga incitamentsprogram tillsammans är tillräckliga varför det inte finns skäl att i nuläget föreslå styrelsen ett införande av ett aktierelaterat incitamentsprogram.

Pension

VD och ledande befattningshavare har rätt till pensionslösningar motsvarande kollektivavtal och därutöver avtal med Peab. År 2017 införde Peab en ny pensionspolicy för VD och ledande befattningshavare i syfte att marknadsanpassa storleken på ersättningen. Det råder därför två parallella principer för ledande befattningshavare i koncernledningen. Båda principer medför att pensionsåtaganden är premiebestämda och innebär att premie för alternativ ITP och förtida pension totalt ska utgöra 47 procent av den fasta lönen för den äldre principen och 35 procent enligt den nyare principen, båda med avräkning för de premier som Peab betalat för ITPK Egenpension och till Alecta för ITP. Den äldre principen innebär att VD och ledande befattningshavare har överenskommelser med Peab att anställningen upphör den månaden då den ledande befattningshavaren fyller 62 år och den nyare principen innebär att anställningen upphör den månaden då den ledande befattningshavaren fyller 65 år.

Anställningsvillkor

På samma sätt som inom området pension, marknadsanpassade Peab storleken på ersättning vid uppsägning under 2017. Detta innebär att uppsägningstiden från Peabs sida utgörs av tolv månader samt ett avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner enligt den äldre principen. Enligt den nyare principen är uppsägningstiden tolv månader och avgångsvederlaget justerat till motsvarande sex månadslöner från 2017 och framåt. Avgångsvederlaget utgöras enbart av fast månadslön utan tillägg för förmåner.

För VD och ledande befattningshavare gäller att vid erhållande av inkomst eller annan ersättning från extern verksamhet under uppsägningstid, ska avräkning ske under tid då uppsägningslön utgår.

I det fall VD eller ledande befattningshavare säger upp anställningsavtalet är uppsägningstiden sex månader. Efter uppsägningstidens sex månader har Peab valt att utfästa ett avgångsvederlag om ytterligare sex månadslöner för att på ett skäligt sätt ersätta den olägenhet som konkurrens- och värvningsförbudet i anställningsavtalet innebär. I de fall anställningsavtalet avbryts ska respektive befattningshavare ha möjlighet att ändå fortsätta verka inom branschen. Tiden för konkurrensbegränsning uppgår alltså till tolv månader oavsett vilken part som bryter anställningen.

Övriga förmåner

För VD och ledande befattningshavare ingår förmånsbil enligt Peabs förmånsbilspolicy samt sjuk- och sjukvårdsvårdsförsäkring i något av Peab valda bolag.  

Ersättningsutskottet slutsats

Ersättningsutskottet kan därmed konstatera att riktlinjerna (Peabs ersättningspolicy) som beslutades av Peabs årsstämma efterlevs och tillämpas på lön och annan ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare på ett korrekt sätt. 

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.