Femårsöversikt

Här visas resultat- och balansposter, nyckeltal m.m. för de senaste fem åren.

Mkr

2018
 

2017
 

2016

2015 1)
 

2014 1)


Resultatposter          
Nettoomsättning 52.233 49.981 46.054 44.376 43.630
Rörelseresultat 2.573 2.418 2.044 1.009 1.752
Resultat efter finansiella poster 2.518 2.458 1.996 906 1.230
Årets resultat 2.100 2.067 1.685 798 1.027
 
Balansposter
         
Anläggningstillgångar 11.317 11.226 9.901 9.323 9.284
Omsättningstillgångar 25.999 20.899 21.448 18.718 19.101
Summa tillgångar  37.316 32.125 31.349 28.041 28.385
           
Eget kapital 11.348 10.332 9.340 8.076 7.997
Långfristiga skulder 6.294 3.614 3.864 4.505 4.719
Kortfristiga skulder 19.674 18.179 18.145 15.460 15.669
Summa eget kapital och skulder  37.316 32.125 31.349 28.041 28.385

Nyckeltal
         
Rörelsemarginal, procent 4,9 4,8 4,4 2,3 4,0
Eget kapital, genomsnitt under året 10.371 9.705 8.579 8.088 7.832
Räntabilitet på eget kapital, procent 19,6 21,3 19,6 9,9 13,1
Sysselsatt kapital 18.360 14.074 14.362 14.476 14.762
Sysselsatt kapital, genomsnitt under året 16.761 13.972 14.122 14.224 15.482
Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent 15,9 18,7 15,9 8,2 12,1
Soliditet, procent 30,4 32,2 29,8 28,8 28,2
Nettoskuld 3.551 1.216 1.862 3.118 3.886
Skuldsättningsgrad, ggr 0,3 0,1 0,2 0,4 0,5 
Räntetäckningsgrad, ggr 21,6 21,8 12,9 5,5 4,8 

Nettoinvesteringar
         
Goodwill 23 61 40 -17 26 
Övriga immateriella tillgångar 98 113 34 5 -2 
Förvaltningsfastigheter -262 265 - - -
Byggnader och mark -31  181 200 -94 36
Maskiner och inventarier 1.193  1.292 1.175 627 532
Aktier och andelar 169  -563 303 -210 -263
Projekt- och exploateringsfastigheter 2.103  702 324 291 -99

Order
         
Orderingång 2) 51.087 48.999 41.445 37.812 31.690
Orderstock 2) 45.819 40.205 35.572 26.991 24.922
 
Personal
         
Antal anställda, vid utgången av året 14.614 14.344 13.869 13.300 13.213
Medelantalet anställda 14.661 14.578 13.712 13.036  13.176

1) Ej omräknade med hänsyn till IFRS 15.
2) Från och med 2017 redovisas även orderingång/orderstock för delar av Industri.
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.