Femårsöversikt

Här visas resultat- och balansposter, nyckeltal m.m. för de senaste fem åren.

Mkr

2019 1)

2018 
 

2017 
 

2016 

2015 2)
 


Resultatposter, segmentsredovisning          
Nettoomsättning 55.349 52.233 49.981 46.054 44.376
Rörelseresultat 2.610 2.573 2.418 2.044 1.009
Resultat efter finansiella poster 2.579 2.518 2.458 1.996 906
Årets resultat 2.138 2.100 2.067 1.685 798
 
Resultatposter, IFRS
         
Nettoomsättning 56.303 52.233 49.981 46.054 44.376
Rörelseresultat 3.285 2.573 2.418 2.044 1.009
Resultat efter finansiella poster 3.227 2.518 2.458 1.996 906
Årets resultat 2.656 2.100 2.067 1.685 798
 
Balansposter, segmentsredovisning
         
Anläggningstillgångar 12.261 11.317 11.226 9.901 9.323
Omsättningstillgångar 26.101 25.999 20.899 21.448 18.718
Summa tillgångar 38.362  37.316 32.125 31.349 28.041
           
Eget kapital 12.479 11.348 10.332 9.340 8.076
Långfristiga skulder 4.428 6.294 3.614 3.864 4.505
Kortfristiga skulder 21.455 19.674 18.179 18.145 15.460
Summa eget kapital och skulder 38.362  37.316 32.125 31.349 28.041
 
Balansposter, IFRS
         
Anläggningstillgångar 13.087 11.317 11.226 9.901 9.323
Omsättningstillgångar 30.601 25.999 20.899 21.448 18.718
Summa tillgångar 43.688  37.316 32.125 31.349 28.041
           
Eget kapital 11.559 11.348 10.332 9.340 8.076
Långfristiga skulder 5.215 6.294 3.614 3.864 4.505
Kortfristiga skulder 26.914 19.674 18.179 18.145 15.460
Summa eget kapital och skulder 43.688  37.316 32.125 31.349 28.041

Nyckeltal, segmentsredovisning
         
Rörelsemarginal, procent 4,7 4,9 4,8 4,4 2,3
Eget kapital, genomsnitt under året 11.944 10.371 9.705 8.579 8.088
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, genomsnitt under året 11.942

10.730

9.704

8.579

8.088

Räntabilitet på eget kapital, procent 17,9 19,6 21,3 19,6 9,9
Sysselsatt kapital, vid utgången av året 21.617 18.360 14.074 14.362 14.476
Sysselsatt kapital, genomsnitt under året 20.421 16.761 13.972 14.122 14.224
Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent 12,8 15,9 18,7 15,9 8,2
Soliditet, procent 32,5 30,4 32,2 29,8 28,8
Nettoskuld 7.535 3.551 1.216 1.862 3.118
Skuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,3 0,1 0,2 0,4
Räntetäckningsgrad, ggr 18,7 21,6 21,8 12,9 5,5

Nyckeltal, IFRS
         
Rörelsemarginal, procent 5,8 4,9 4,8 4,4 2,3
Eget kapital, genomsnitt under året 10.940 10.371 9.705 8.579 8.088
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, genomsnitt under året 10.938

10.730

9.704

8.579

8.088

Räntabilitet på eget kapital, procent 24,3 19,6 21,3 19,6 9,9
Sysselsatt kapital, vid utgången av året 26.336 18.360 14.074 14.362 14.476
Sysselsatt kapital, genomsnitt under året 25.905 16.761 13.972 14.122 14.224
Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent 13,2 15,9 18,7 15,9 8,2
Soliditet, procent 26,5 30,4 32,2 29,8 28,8
Nettoskuld 13.174 3.551 1.216 1.862 3.118
Skuldsättningsgrad, ggr 1,1 0,3 0,1 0,2 0,4
Räntetäckningsgrad, ggr 19,6 21,6 21,8 12,9 5,5

Nettoinvesteringar
         
Goodwill 8 23 61 40 -17
Övriga immateriella tillgångar 127 98 113 34 5
Förvaltningsfastigheter -70 -262 265 - -
Byggnader och mark 439 -31  181 200 -94
Maskiner och inventarier 1.172 1.193  1.292 1.175 627
Aktier och andelar 1.164 169  -563 303 -210
Projekt- och exploateringsfastigheter, segmentsredovisning -267 2.103  702 324 291
Projekt- och exploateringsfastigheter, IFRS -444 2.103  702 324 291

Order 3, 4)
         
Orderingång 44.130 51.087 48.999 41.445 37.812
Orderstock 42.494 45.819 40.205 35.572 26.991
 
Personal
         
Antal anställda, vid utgången av året 14.258 14.614 14.344 13.869 13.300
Medelantalet anställda 14.309 14.661 14.578 13.712 13.036

1) Från och med räkenskapsåret 2020 konsoliderar Peab projekt med svenska bostadsrättsföreningar till den tidpunkt då de slutliga bostadsköparna tillträder sina lägenheter. Skillnaden består i huvudsak av olikheter i redovisningsprinciper för egenutvecklade bostadsprojekt där intäkter och resultat redovisas över tid i segmentsredovisningen och vid en tidpunkt, när bostadsköparna tillträder sina bostäder, i redovisning enligt IFRS. Jämförelsetalen för 2019 har omräknats. För mer information se peab.se/ifrs.
2) Ej omräknade med hänsyn till IFRS 15.
3) Orderläget baseras på segmentsredovising. Vad gäller egenutvecklade bostadsprojekt betraktas bostadsrättsföreningar och bostadsaktiebolag som externa beställare.
4) Från och med 2017 redovisas även orderingång/orderstock för delar av Industri.
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.