Femårsöversikt

Här visas resultat- och balansposter, nyckeltal m.m. för de senaste fem åren.

Mkr

2019

2018
 

2017
 

2016

2015 1)
 


Resultatposter          
Nettoomsättning 54.008 52.233 49.981 46.054 44.376
Rörelseresultat 2.568 2.573 2.418 2.044 1.009
Resultat efter finansiella poster 2.510 2.518 2.458 1.996 906
Årets resultat 2.092 2.100 2.067 1.685 798
 
Balansposter
         
Anläggningstillgångar 12.889 11.317 11.226 9.901 9.323
Omsättningstillgångar 25.840 25.999 20.899 21.448 18.718
Summa tillgångar 38.729  37.316 32.125 31.349 28.041
           
Eget kapital 12.266 11.348 10.332 9.340 8.076
Långfristiga skulder 6.779 6.294 3.614 3.864 4.505
Kortfristiga skulder 19.684 19.674 18.179 18.145 15.460
Summa eget kapital och skulder 38.729  37.316 32.125 31.349 28.041

Nyckeltal
         
Rörelsemarginal, procent 4,8 4,9 4,8 4,4 2,3
Eget kapital, genomsnitt under året 11.703 10.371 9.705 8.579 8.088
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, genomsnitt under året 11.701

10.730

9.704

8.579

8.088

Räntabilitet på eget kapital, procent 17,9 19,6 21,3 19,6 9,9
Sysselsatt kapital, vid utgången av året 2) 21.376 18.360 14.074 14.362 14.476
Sysselsatt kapital, genomsnitt under året 2) 20.633 16.761 13.972 14.122 14.224
Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent 13,1 15,9 18,7 15,9 8,2
Soliditet, procent 3) 31,7 30,4 32,2 29,8 28,8
Nettoskuld 4) 7.507 3.551 1.216 1.862 3.118
Skuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,3 0,1 0,2 0,4
Räntetäckningsgrad, ggr 15,5 21,6 21,8 12,9 5,5

Nettoinvesteringar
         
Goodwill 8 23 61 40 -17
Övriga immateriella tillgångar 126 98 113 34 5
Förvaltningsfastigheter -70 -262 265 - -
Byggnader och mark 440 -31  181 200 -94
Maskiner och inventarier 1.172 1.193  1.292 1.175 627
Aktier och andelar 1.164 169  -563 303 -210
Projekt- och exploateringsfastigheter 1.549 2.103  702 324 291

Order
         
Orderingång 5) 44.130 51.087 48.999 41.445 37.812
Orderstock 5) 42.494 45.819 40.205 35.572 26.991
 
Personal
         
Antal anställda, vid utgången av året 14.258 14.614 14.344 13.869 13.300
Medelantalet anställda 14.309 14.661 14.578 13.712 13.036

1) Ej omräknade med hänsyn till IFRS 15.
2) Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick sysselsatt kapital till 20.615 Mkr per den 31 december 2019
3) Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick soliditeten till 32,3 procent per den 31 december 2019
4) Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick nettoskulden till 6.743 Mkr per den 31 december 2019
5) Från och med 2017 redovisas även orderingång/orderstock för delar av Industri.
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.