Femårsöversikt

Här visas resultat- och balansposter, nyckeltal m.m. för de senaste fem åren.

Mkr

2017
 

2016

2015
 

2014

2013


Resultatposter          
Nettoomsättning 50.090 46.337 44.376 43.630 43.127
Rörelseresultat 2.405 2.098 1.009 1.752 614
Resultat efter finansiella poster 2.445 2.050 906 1.230 383
Årets resultat 2.057 1.727 798 1.027 298
 
Balansposter
         
Anläggningstillgångar 11.228 9.901 9.323 9.284 9.770
Omsättningstillgångar 21.048 21.708 18.718 19.101 22.135
Summa tillgångar 32.276 31.609 28.041 28.385 31.905

Eget kapital
10.362 9.380 8.076 7.997 7.668
Långfristiga skulder 3.624 3.876 4.505 4.719 6.087
Kortfristiga skulder 18.290 18.353 15.460 15.669 18.150
Summa eget kapital och skulder 32.276 31.609 28.041 28.385 31.905

Nyckeltal
         
Rörelsemarginal, procent 4,8 4,5 2,3 4,0 1,4
Eget kapital, genomsnitt under året 9.743 8.584 8.088 7.832 7.823
Räntabilitet på eget kapital, procent 21,1 20,1 9,9 13,1 3,8
Sysselsatt kapital 14.104 14.402 14.476 14.762 16.202
Sysselsatt kapital, genomsnitt under året 14.010 141.28 14.224 15.482 16.411
Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent 18,5 16,2 8,2 12,1 5,2
Soliditet, procent 32,1 29,7 28,8 28,2 24,0
Nettoskuld 1.216 1.862 3.118 3.886 5,948
Skuldsättningsgrad, ggr 0,1 0,2 0,4 0,5  0,8
Räntetäckningsgrad, ggr 21,7 13,3 5,5 4,8  1,9

Nettoinvesteringar
         
Goodwill 61 40 -17 26  -14
Övriga immateriella tillgångar 113 34 5 -2  -4
Förvaltningsfastigheter 265 - - - -
Byggnader och mark  181 200 -94 36 0
Maskiner och inventarier  1.292 1.175 627 532 261
Aktier och andelar  -563 303 -210 -263 105
Projekt- och exploateringsfastigheter  702 324 291 -99 265

Order
         
Orderingång 45.247 41.445 37.812 31.690 34.292
Orderstock 38.491 35.572 26.991 24.922 28.164
 
Personal
         
Antal anställda, vid utgången av året 14.344 13.869 13.300 13.213 13.290
Medelantalet anställda 14.578 13.712 13.036  13.176  13.792
 
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.