Så arbetar vi med arbetsmiljö i Peab

Peabs arbetsmiljöpolicy ligger till grund för vårt strategiska arbetsmiljöarbete. Peab arbetar sedan länge systematiskt med hälso- och arbetsmiljöfrågor, helt i enlighet med kraven i de gällande lagstiftningarnas föreskrifter i de länder vi är verksamma i.

Arbetsmiljöorganisation

Arbetsmiljöfrågor är en del av den dagliga verksamheten. Det strategiska arbetet bedrivs på koncern- och affärsområdesnivå, och relevant kompetens inom arbetsmiljö finns på samtliga nivåer inom organisationen. Uppgifter och befogenheter har fördelats ut i organisationen.

Förebyggande arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna

Peabs har en nollvision när det gäller arbetsplatsolyckor och ett mål om noll dödsolyckor samt minskande trend för både egen personal och underentreprenörer.

Vi vill erbjuda säkra och trygga arbetsplatser för såväl våra medarbetare som inhyrd personal och underentreprenörer. För att förebygga olyckor arbetar Peab preventivt genom att tillhandahålla säker utrustning, kvalitetssäkrade arbetsmetoder samt utbildningar inom området.

Vid allvarliga olyckor engageras Peabs krisorganisation. Krisorganisationen är utbildad av MSB, den svenska myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Uppföljning och förbättringsarbete

Alla tillbud och olyckor rapporteras och följs upp. Peab analyserar årligen resultaten och identifierar orsakssamband från medarbetarstatistik, medarbetarundersökningar, medarbetarsamtal, arbetsplatsrevisioner och företagshälsovård. Detta ligger sedan till grund för beslut om prioriterade satsningsområden, mål och åtgärder.

Säkra arbetsplatser

Arbetsmiljön och säkerheten på svenska byggarbetsplatser är i topp jämfört med andra länder, men branschföreträdare vill inte nöja sig med det. Hela byggbranschen är enig om vikten av att fortsätta arbetet med att utveckla säkra arbetsmiljöer.

Peabs största nordiska arbetsmiljösatsning

Genom aktiviteter som inspirerar och engagerar ökar vi medvetenheten om hälsa och säkerhet på våra arbetsplatser.

Dela det här på: