Peab vill se upphandling som gynnar säkerhet och sund konkurrens

I augusti presenterade Transportstyrelsen sin rapport "Säkerhetshöjande åtgärder vid arbete på och vid väg". En slutsats är att regelverken till stor del finns på plats, men måste efterlevas i högre grad. Den bilden delar Peab, men efterlyser samtidigt fler åtgärder som skulle ge bättre förutsättningar att skapa en trygg miljö för personal och trafikanter. Omledning i fler fall, ett gemensamt förebyggande arbete – och en upphandling som prioriterar säkerhet och sund konkurrens.

Det handlar om verkliga risker och en befogad oro

Transportstyrelsen redogör i sin rapport för antalet faktiska olyckor och konstaterar att det är förhållandevis få som omkommer och skadas vid vägarbete. Därför menar man att det främst handlar om en ”känsla av oro”. Att medarbetarna känner sig otrygga på sin arbetsplats bekräftas av Peabs egna erfarenheter och undersökningar av bland andra fackförbundet SEKO. Och det är det som måste vara utgångspunkt för Peab som arbetsgivare, menar hållbarhetsstrateg Karin Bergkvist:

– Vi måste se till risken för olyckor och hur otryggheten i sig påverkar vår personal. Vi har ett stort antal tillbud som lika gärna hade kunnat sluta i en olycka. Marginalerna är ofta extremt små. Det kan handla om centimeter eller sekunder, tur eller otur. Det visar att riskerna är högst verkliga och oron befogad. Till det kommer en ökad utsatthet för trakasserier, hot och våld. En helt oacceptabel situation, som idag har blivit vardag för våra vägarbetare.

Peab har stort fokus på säkerhet i sitt förebyggande arbetsmiljöarbete. Att mäta och följa upp riskobservationer, tillbud och olyckor ger viktiga underlag. Under perioden 1 juni-19 september registrerades 56 tillbud kopplade till passerande trafik, varav 11 bedömdes som allvarliga. Under samma period inträffade sex olyckor varav en allvarlig. Till det kan läggas resultatet från en tillfällig hastighetsmätning förbi ett asfalteringsarbete, berättar trafikanordningschef Anncatrin Elversson:

– Fordon som passerar i för hög hastighet är mer regel än undantag. När vi satte upp en hastighetsmätare vid ett av våra asfalteringsarbeten registrerades över 1.000 fortkörare under två dygn. Det här utsätter både vår personal och andra trafikanter för fara.

Omledning måste vara första alternativet – och säkerhet få kosta

I rapporten slår Transportstyrelsen fast att trafiken enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter i första hand ska ledas om så att den inte passerar vägarbetet. I andra hand ledas förbi på betryggande avstånd och i tredje hand avskiljas med anordningar. Transportstyrelsen ifrågasätter om Trafikverket följer detta fullt ut. De vänder sig också mot att omledning måste styrkas av entreprenören om det ska övervägas. Istället borde Trafikverket själva påvisa varför de bedömer att det inte är möjligt.

Peab håller med om att omledning är det bästa sättet att skapa säkra arbets- och trafikmiljöer, men upplever att framkomligheten alltför ofta prioriteras högre. Fokus på lägsta pris innebär också att den entreprenör som föreslår extra säkerhetsåtgärder kan bli för dyr och förlora upphandlingen. Här efterlyser Peab bättre efterlevnad av Arbetsmiljöverkets föreskrifter så att de får avsedd effekt, och att säkerhetsåtgärder hanteras separat i upphandlingar så att de inte riskerar att prioriteras ner. Rapporten pekar på väghållarens 1) ansvar och konstaterar att entreprenören har begränsade möjligheter att vidta egna åtgärder. Anncatrin Elversson beskriver hur det kan se ut:

– Väghållare kan utesluta omledning utan krav på att redogöra för hur de kommit fram till det, eller hur arbetet ska kunna utföras säkert med angivet alternativ. Det överlåts till oss entreprenörer att lösa. Vi kan ställas inför faktum att utrymme saknas för att skapa betryggande avstånd till trafiken eller placera ut de skydd som krävs. Här efterlyser vi krav på väghållare att tillhandahålla färdiga omledningsplaner eller beskriva likvärdiga lösningar för underhåll av befintlig vägmiljö. Det saknas idag till och med för våra mest trafikerade vägar.

Uppföljning av kontroller som leder till förbättringar – och sund konkurrens

Vidare konstaterar rapporten att andelen godkända vägarbeten i Trafikverkets kontroller sjunker. Enligt Transportstyrelsen tyder det på att resultaten inte används för att åstadkomma förbättringar. Samtidigt ser de positivt på Trafikverkets avsikt att öka antalet kontroller och förbättra analyserna. Det gör även Peab, som tror effekten skulle bli större med mer riktade kontroller där riskerna är störst. Ett gemensamt ansvar där Peab gärna bidrar, menar Karin Bergkvist:

– Trafikverkets kontroller är viktiga bidrag till vårt förebyggande säkerhetsarbete, men de kan bli skarpare. Idag räcker det med en enda mindre avvikelse för att ett helt vägarbete ska räknas som icke godkänt. Det ger lika stort utslag i statistiken som ett vägarbete med ett stort antal allvarliga fel, där entreprenören tydligt brister i kunskap eller regelefterlevnad. Tillsammans med det faktum att viten inte alltid döms ut vid överträdelser, riskerar det att skapa en snedvriden konkurrens där oseriösa aktörer kan vinna på att tumma på säkerheten.

Peab betonar att de ser en positiv utveckling där frågorna får allt större utrymme, men menar att tempot måste öka och det branschgemensamma förebyggande arbetet fördjupas.

– Vi välkomnar en dialog med utgångspunkt i Transportstyrelsens rapport, där väghållare, entreprenörer och myndigheter tillsammans arbetar för en förbättring. Det vinner hela samhället på, avslutar Karin Bergkvist.

Detta vill Peab se för att kunna skapa säkra vägarbeten

  • En upphandling som sätter säkerhet före kostnad och framkomlighet, och en sund konkurrens där allvarliga säkerhetsbrister och regelöverträdelser får tydliga konsekvenser.
  • Skärpt efterlevnad av Arbetsmiljöverkets föreskrifter så att de får avsedd effekt. Omledning skapar de bästa förutsättningarna för en säker arbets- och trafikmiljö.
  • Ett tydligt krav på väghållare att planera för löpande underhåll, med färdig omledningsplan eller beskrivning av alternativ lösning. Det saknas idag även för våra mest trafikerade vägar.
  • Riktade kontroller där riskerna är störst samt utförliga analyser som identifierar prioriterade åtgärder. Det ser vi som ett gemensamt ansvar där vi gärna bidrar i samverkan.
  • Striktare hastighetsbegränsning förbi vägarbeten när omledning inte är möjlig. Hastigheten är kritisk för olycksrisken och här har väghållaren stora möjligheter enligt trafikförordningen.
  • Mer enhetliga regler som gör det enkelt för både entreprenörer och trafikanter att göra rätt.
  • Flexibilitet att anpassa åtgärder till aktuella förhållanden. Vid mindre insatser kan det vara farligare och mer tidskrävande att markera arbetsplatsen än att utföra själva arbetet. Med en enklare hantering kan säkerheten öka och trafikstörningarna minska.

1) Väghållare är den som ansvarar för byggande och drift av en väg, t ex Trafikverket för allmänna vägar, kommuner för kommunala gator och vägar, väg-/samfällighetsföreningar och fastighetsägare för enskilda vägar

Kontaktpersoner

Karin Bergkvist

Hållbarhetsstrateg, Peab

Telefon: 0733-84 77 92

Anncatrin Elversson

TA-chef, Peab

Telefon: 0733-86 20 90