Reflektionsdag för säkra och hälsosamma arbetsplatser

Den 27 april genomför vi på Peab för fjärde året i rad en koncerngemensam aktivitet då våra arbetsplatser gör uppehåll i arbetet klockan 10.00. Den 28 april är den internationella dagen för säkerhet och hälsa på arbetet.

Peabs reflektionsdag är vårt sätt att sätta extra fokus på frågor kring säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Chefer, medarbetare och underentreprenörer samlas och reflekterar tillsammans.

Arbetsmiljö och hälsa är ett av de absolut viktigaste områden vi har i Peab och vi ska ha högsta fokus på arbetsmiljöarbetet i alla led. Vi kan aldrig acceptera att det sker olyckor på våra arbetsplatser eller att medarbetare blir sjuka av jobbet.

Peabs ledning vill sätta säkerhet och hälsa på arbetsplatserna i centrum genom dialog och personlig reflektion. Reflektionsdagen är en dag att fundera över hur vi var och en kan bidra till säkerhet och hälsa.

Så arbetar vi med arbetsmiljö i Peab

Peabs arbetsmiljöpolicy ligger till grund för vårt strategiska arbetsmiljöarbete. Peab arbetar sedan länge systematiskt med hälso- och arbetsmiljöfrågor, helt i enlighet med kraven i de gällande lagstiftningarnas föreskrifter i de länder vi är verksamma i.

Säker arbetsmiljö

Arbetsmiljö och säkerhet är ett av Peabs viktigaste fokusområden. För att nå framgång krävs ett systematiskt arbete, ett bra och tydligt ledarskap och att alla tar ett gemensamt ansvar för säkerheten.