Tar ansvar för klimat och miljö längs hela livscykeln

"Bolagen inom Peabkoncernen har länge haft ett stort miljöengagemang. Våra tre övergripande, ambitiösa mål för framtiden är att vi ska bli klimatneutrala senast år 2045, 100 procent resurseffektiva år 2040 och att vi ska fasa ut miljö-och hälsofarliga produkter till 2030. Målen ska uppfyllas i olika steg och arbetet har redan börjat", säger Elisabet Stadler, miljöchef för Peabkoncernen.

Hon ger några exempel på hur Peab redan arbetar med de ovan nämnda övergripande målen:

– Vägen mot klimatneutralitet innebär bland annat att utveckla, tillhandahålla och använda material som innebär liten klimatpåverkan vid tillverkning och som håller länge. Vi erbjuder till exempel ECO- Asfalt, där den energikrävande uppvärmningen av ballasten sker med förnybart bränsle.

Peab har även investerat i en fabrik i Oxelösund som tillverkar ett alternativt bindemedel som minskar behovet av cement i betong och därmed reducerar klimatutsläppet.

– Vår ECO-Betong har betydligt mindre klimatpåverkan är traditionell betong.

Hon berättar att man även satsar på eldrivna anläggningsmaskiner och hybridgrävmaskiner som med hjälp av kraftaggregat blir helt eldrivna och utsläppsfria.

Hållbarhet är en överlevnadsfaktor och vi är övertygade om att det också är en viktig konkurrensfördel.

Elisabet Stadler, miljöchef Peab

– Vi ökar successivt antalet hybridbilar för betongdistribution och tack vare vår goda geografiska täckning kan vi även minimera transporten av material, vilket är en del i att säkra närproducerad hållbarhet i projekten.

Återvinner restprodukter

En viktig del i att nå resurseffektivitet är återanvändning och återvinning.

– Peab har sedan flera år en egen rikstäckande recyclingverksamhet. Vi återvinner bland annat restprodukter från industriprocesser och bygg- och anläggningsprojekt. Av dessa restprodukter skapar vi nya, hållbara material med likvärdiga egenskaper och prestanda som nyproducerade.

– Detta koncept ligger helt i linje med marknadens strävan efter cirkulära flöden och minskat uttag av naturresurser. Det hänger tätt samman med vår ambition att ta ansvar för ett hållbart samhällsbyggande, säger hon och betonar att det behövs en översyn av gällande lagstiftning när det gäller återanvändning av massor.

Miljö- och hälsofarliga ämnen i kemiska produkter, material och varor är en miljörisk i byggbranschen.

– Eftersom vi kan påverka våra produktval ställer vi krav på att produkterna ska klara Byggvarubedömningen och BASTAS kriterier. I våra större byggprojekt för vi också loggbok över alla ingående material som använts i en byggnad. Detta ger möjlighet att spåra material som kan upptäckas vara farliga i ett senare skede.

Elisabet Stadler har arbetat med miljöfrågor i mer än 20 år och beskriver sig själv som en samhällsbyggare i själ och hjärta.

”Allt hänger ihop”

– För att kunna uppnå hållbarhet i alla led är det viktigt att det finns en långsiktig plan, en kunskap om att allt hänger ihop, och en insikt om att alla aktörer i branschen måste samverka för att vi ska uppnå hållbarhet på riktigt, säger Elisabet Stadler och understryker att Peab tar ansvar för klimatet och miljön i hela värdekedjan, längs hela livscykeln.

– Det betyder att vi inte bara beaktar den miljöbelastning som uppstår i vår egen verksamhet, utan även den som uppkommer hos våra leverantörer och hos våra kunder. Vi vet till exempel att en betydande del av miljöpåverkan från projekten uppkommer i driftskedet, alltså när vi överlämnat resultatet av projektet till kunden. Vi vill därför utveckla en aktiv, tidig dialog med våra kunder kring hur miljökraven kan formuleras för att driva utvecklingen framåt och vad vi kan erbjuda för hållbara lösningar som bidrar till att uppnå kundens miljömål.

En överlevnadsfaktor

En betydande del av miljöpåverkan uppstår vid tillverkningen av de produkter som används i projekten.

– För att minska den miljöbelastningen ställer vi miljökrav på våra leverantörer vid upphandling. Och för att säkra tillgången till rätt produkter och tjänster framåt har vi också ha en kontinuerlig dialog med dem, där vi jobbar med att utveckla utbudet och förmedlar tydliga och tidigt annonserade kravställningar, så att leverantörerna får en chans att anpassa sin verksamhet.

– Peab har verksamhet i stora delar av värdekedjan- allt från projektutveckling, där vi själva köper mark, deltar i utveckling av detaljplanen och ställer krav på byggnationen, till genomförande av byggprojekt, anläggningsarbeten och leverans av närproducerade material i form av till exempel betong och asfalt. Det betyder att vi har stora möjligheter att göra skillnad, genom de beslut vi fattar i vår dagliga verksamhet.

– Hållbarhet är en överlevnadsfaktor och vi är övertygade om att det också är en viktig konkurrensfördel.

Mer information

ECO-Betong

Genom att ersätta en del av cementen med slagg, en restprodukt från stålproduktion, kan koldioxidutsläppen från tillverkningen reduceras med cirka 50.000 ton varje år.

ECO-Asfalt

Peabs ECO-Asfalt framställs med koldioxidneutral bioolja. Samma höga kvalitet, bara mer klimatsmart. Asfaltbeläggning ställer extrema krav på hållbarhet. Den ska tåla tung belastning, slitage och väderpåverkan, och det under en lång tid.

Återanvändning för ett resurseffektivt samhälle

Genom värdeskapande återanvändning och återvinning minimerar vi miljöpåverkan och bidrar till ett resurseffektivt samhälle. Med lång erfarenhet och trygga helhetslösningar omvandlar vi avfall och restmaterial till nya hållbara produkter.

Peab är det lokala bygg- och anläggningsföretaget med det stora bolagets resurser

Vi är 16.000 medarbetare fördelade i Sverige, Norge, Finland och Danmark och är unika i det att vi är organiserade i fyra affärsområden, som genom sin samverkan säkerställer att vi så långt som det är möjligt tar vara på lokala resurser i form av egen personal, egna insatsvaror och underentreprenörer. Tillsammans med vårt sociala samhällsengage...

Dela det här på:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.