Förändringar i Peabs koncernledning

Våren 2020 slutfördes Peabs förvärv av YITs beläggnings- och ballastverksamhet i Norden. Genom förvärvet har Industriverksamheternas betydelse för koncernen vuxit samtidigt som Peab har utökat sin närvaro i Sverige, Norge och Finland samt etablerat sig inom beläggningsverksamhet i Danmark.

Peab har därmed tagit steget från att vara ett svenskt företag med verksamhet även i Norge och Finland till att idag vara ett nordiskt företag med bas i Sverige. Idag har Peab 17 000 medarbetare. Vi har fått en större geografisk spridning samtidigt som vi stärkt vår lokala närvaro, vilket innebär en möjlighet att utveckla vårt arbete inom ramen för det vi kallar närproducerat samhällsbygge. Genom Peabs fyra samverkande affärsområden säkerställer vi att, så långt det är möjligt, ta vara på lokala resurser i form av egen personal, egna insatsvaror och underentreprenörer.

Förändring av Affärsområde Industri

Affärsområde Industri består av ett antal bolag som levererar insatsvaror och tjänster till byggbranschen. I samband med förvärvet från YIT har verksamheten kraftigt ökat i omfattning varför verksamheten framöver behöver styras och ledas utifrån bolagsnivå snarare än affärsområde. Industribolagen kommer fortsatt att rapporteras externt som ett affärsområde. Operativt kommer bolagen ledas av VD:ar som rapporterar till två ansvariga i koncernledningen, Roger Linnér och Niclas Winkvist. Karl-Gunnar Karlsson lämnar rollen som affärsområdeschef för industri och därmed koncernledningen. Karl-Gunnar har utsetts till VD för Swerock.

Strategichef (CSO) tillsätts

För att säkerställa stordriftsfördelar, effektivitet och hållbara produkter, samtidigt som vi utvecklar vår lokala affär måste vi effektivisera vårt sätt att leda och styra. Digitalisering kommer vara en fortsatt möjliggörare i detta arbete. För att bistå koncernledningens arbete med dessa frågor har Johan Dagertun utsätts till strategichef (CSO).

Johan Dagertun kommer närmast från en befattning som vd för Byggsystem inom Affärsområde Industri och har tidigare varit affärscontroller inom Ekonomi och Finans på Peab.

Efter genomförda förändringar kommer Peabs koncernledning att bestå av följande personer:

Jesper Göransson, VD och koncernchef

Niclas Winkvist, CFO, del av Affärsområde Industri

Roger Linnér, COO, del av Affärsområde Industri

Stefan Danielsson, Affärsområdeschef Bygg

Lotta Brändström, Affärsområdeschef Anläggning

Göran Linder, Affärsområdeschef Projektutveckling

Camila Buzaglo, CCO

Johan Dagertun, CSO

                            

För ytterligare information, kontakta:

Kajsa Jacobsson, presschef Peab, 0725-33 34 84

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbuksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2020 kl 15:30 CEST.

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.