BEFAB

BEFAB lever kvar som varumärke inom Peabkoncernen. God planering, stor hänsyn till miljön och ett väl utvecklat säkerhetstänk är några av de egenskaper som kännetecknar BEFAB. Här ser du några av de områden där vår kompetens kommer till sin rätt.

Markentreprenader

Våra åtaganden inom anläggningsentreprenader innebär allt som rör markarbete och grundläggning vid fabriksanläggningar, lager och hallbyggnader. Även pålning, vägar, asfaltsbeläggning, räcken, stödmurar och staket och rivningar görs när så krävs.

Infrastruktur och samhällsbyggnad

BEFABs uppgift är att bana väg för ny infrastruktur som hela samhället har nytta av. Vägar, parkeringar, torg, m.m. är jobb vi gärna åtar oss. En klar styrka är att vi har kapacitet för stora entreprenader.

Väg och vatten

Vår kompetens kommer till sin rätt vid iordningställande av kaj- och hamnarbeten, terminalområden och trafikplatser.

Kultur-, park- och idrottsanläggningar

Vi iordningställer grönytor, lekplatser och torg, inklusive sten- och plattläggning samt byggnation av trappor och murar. Anläggning av gator, parkeringsplatser och gång- och cykelbanor hör också till vår vardag. Likaså idrottsanläggningar, i synnerhet konstgräsplaner, med allt vad det innebär.

Kraftverksbyggen

Många bitar ska falla på plats när en vindkraftpark eller ett fjärrvärmeverk ska etableras. Vid sidan av markarbeten och vägbyggen står BEFAB om så önskas också för betongfundament, kanalisation och myndighetskontakter för tillstånd kring mark, vatten och miljö.

Sanering

Vi åtar oss hela kedjan gällande saneringsarbeten från markundersökning till återfyllning och dokumentation och har stor kapacitet för uppgrävning och bortforsling av material till deponi. Därtill har vi dokumenterad erfarenhet av mjältbrandssanering, vilket vi är nästan ensamma om i Sverige.

Snöröjning

Snöröjning är ytterligare ett ben i vår verksamhet. Förutom själva snöröjningen sköter vi sandning, saltning och sandupptagning. Våra kunder är främst industrier och kommuner i Östergötland samt norra Småland.

Privatpersoner

Vi har också många privatkunder som vi arbetar med på våra lokala marknader som Mjölby och Tranås. Exempel på uppdrag är dräneringar av husgrunder, anläggning av trädgårdar med plattsättningar och murbyggen. Vi bygger ny grund för villor och utför även asfaltering.

Vägsamfällighetsskötsel

BEFAB utför arbeten till vägsamfälligheter. Vi förstärker vägar, sköter grusning och saltning. Vi kantskär för att hålla vägrenen fin och anlägger även nya diken.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.