BEFABs historia

1963 BEFAB grundas i Ödeshög.

1965 Byggstart av nya E4 förbi Ödeshög lägger grunden till BEFABs expansion.
BEFAB förvärvar Kimme Bergtäkt i Boxholm.

1967 Första projektet med Väderstad-Verken påbörjas.

1972 BEFAB får del av de infrastruktursatsningar som utförs i Östergötland och norra Småland, med bl.a motorvägsbyggen och bostadsbyggande.

1973 På 10 år har personalstyrkan fördubblats från 10 till 20 personer, och omsättningen fyrdubblats till 2 Mkr.

1991 BEFAB räknar till sig sin första stora egna entreprenad: Markarbetena vid ombyggnation av reningsverket i Vadstena.

1995 BEFAB utvecklar ett verktyg för att montera vajerräcken och räknar hem första stora ordern från dåvarande Vägverket på mittvajerräcken för sträckan Mjölby–Linköping.

1998 BEFAB förvärvar gamla Maskin AB Sven Karlsson, flyttar huvudkontoret till Mjölby och blir en betydande aktör i västra länsdelen.

2008 BEFAB förvärvar del av kommunalägda Stadspartner Markteknik i Linköping i april och bildar BEFAB Markteknik AB. PEAB förvärvar BEFAB i juni och bildar BEFAB Entreprenad i Mjölby AB. Mjältbrandssanering i Veddige utanför Varberg leder in BEFAB på ett nytt banbrytande spår.

2010 BEFAB räknar till sig entreprenaden med bergtransporter under jord för Zinkgruvan Mining AB.

2013 BEFAB färdigställer markarbeten i Boxholm för Jernhusens nya järnvägsdepå. Vi påbörjar även anläggningsarbeten för ett nytt kraftvärmeverk i Mjölby på uppdrag av Mjölby–Svartådalen Energi (MSE).

2013-2014 BEFAB bygger mediakulvert åt Tekniska Verken i Linköping. Total sträcka om 1.800 m. Kulverten har en diameter på 2,5 m. Kulverten ligger under den nya stadsdelen Vallastaden och ska förse den nya stadsdelen med vatten, el, fjärrvärme, opto, spill m.m. Arbetet färdigställdes 2015.

2014 BEFAB får ramavtalet med Fjärrvärme åt Tekniska Verken i Linköping. Ett stort uppdrag som sträcker sig över flera år och där vi hjälper Tekniska Verken att schakta och återfylla för alla typer av arbeten inom fjärrvärme och fjärrkyla. Allt från nyproduktion och service åt nya anslutande kunder till reparationer och utbyte av gamla ledningar.

2015 BEFAB räknar till sig det stora jobbet med att anlägga en park, Vallaparken som ligger i anslutning till den nya stadsdelen Vallastaden. Jobbet utförs åt Linköpings kommun. Parken har en yta av ca 30.000 kvm och BEFABs åtagande är att lämna efter sig en helt färdig parkyta med planteringar, gräs- och ängsytor, gångstråk, damm, odlingslotter och en hel del byggnadsverk som t.ex. en dansbana.

2016 BEFAB hjälper Göta Kanalbolaget att utföra förstärkningsåtgärder på Göta Kanal genom centrala Motala. För första gången på 100 år har man tömt ut allt vatten ur delar av kanalen vilket ger oss en möjlighet att gå ned i kanalen och arbeta med att gräva ur sediment, slå ned nålar som hjälper till att hålla erosionsskydden på vallarna på plats, i vårt åtagande ingår också att förstärka trappan till Platens grav genom pålning och gjutning. Glaciser som har sjunkit ned har plockats om utmed stora delar av kanalen. 
Vi har också tillsammans med Göta Kanalbolaget lagt ut gabionmadrasser på en del av sträckan där det varit sättningar i kanalvallen som en extra förstärkningsåtgärd.
 
2017 BEFAB fusioneras och uppgår helt i moderbolaget Peab Anläggning AB. Vi väljer dock att leva kvar med vårt starka varumärke BEFAB ut mot marknaden. Fusioneringen genomfördes 2017-08-30. 
2017-10-02 genomförs ytterligare en organisationsförändring där BEFAB tar in tidigare Peab Drift & Underhåll Östergötland i sin verksamhet. Arbetschefsgruppen växer till antalet och vi blir över 100 fasta medarbetare.

2018 BEFAB åtar sig uppdrag åt Linköpings Kommun att renovera en stor del av kaj- och gångstråk utefter sträckan vid Stångån. Kajarbeten har blivit en nisch för oss. Dom senaste åren har vi utfört ett flertal kajarbeten med god effektivitet och kvalitet.
I Tranås sväller uppdragen för BEFAB. Exploateringsområdet Höganloft anläggs med mycket sprängarbeten och nya gator till ett stort industriområde.

2019 BEFAB vinner återigen fjärrvärmeavtalet mot Tekniska Verken i Linköping.
 
2020 Vretaskolan utanför Linköping brinner ner och BEFAB får i uppdrag att rensa upp efter branden, därefter projektera och påbörja nybyggnation av ett nytt stall.
Vadstena Kommun beställer av BEFAB ett stort finplaneringsarbete på och kring Rådhustorget.
I Tranås fortsätter vi vinna uppdrag, då främst ett stort VA-arbete i området Smörstorp-Sandvik.
Exploateringsområde vid Folkungavallen i Linköping påbörjas.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.