Peab Teknik – Specialister inom tekniska lösningar för alla typer av husbyggnad

Affärsområde Bygg har samlat teknisk spetskompetens för husbyggnation i gruppen Peab Teknik. Peab Teknik erbjuder tekniskt specialiststöd och tjänster från kalkyl- och anbudsfas hela vägen till slutbesiktning.

Syftet är att skapa trygga och mer kostnadseffektiva projekt med högre kvalitet. Då specialisterna arbetar i många olika typer av projekt inom affärsområdet höjs det gemensamma kunskapskapitalet och de kan sprida erfarenheter och lönsamma lösningar till andra projekt i Peab. Peab Teknik kan vara delaktiga genom hela projektet, eller i specifika delar, där specialistkompetensen behövs. De arbetar med tidiga skeden, projektering, teknisk kvalitetssäkring av projekt, tekniska utredningar samt förvaltning och utveckling av tekniska lösningar.

Peab Teknik erbjuder spetskompetens genom hela byggprojektet.

Andreas Furenberg, teknikchef Bygg

Specialisterna tillhör den absoluta spetskompetensen i branschen och har alltid ett nära samarbete och erfarenhets återföring från produktionen så att Peabs storlek och gemensamma kunskap kommer till nytta för det enskilda projektet.

Specialistområden

Fukt och lufttäthet

Fuktskador i byggnader medför stora kostnader och omfattande konsekvenser för såväl samhälle som fastighetsägare och byggföretag. Genom att lyfta och hantera fuktrisker i byggprocessen vad gäller systemval, uppföljning och utförande finns stora förutsättningar att minska dessa typer av problem.

Energi och inneklimat

Energianvändningen i byggnader är en viktig fråga för att nå de globala klimatmålen samt en god driftsekonomi. Därför är energiprestanda och uppfyllande av energikrav en prioriterad fråga. Specialistfunktionen säkerställer även inneklimatet gällande dagsljus och termiskt klimat.

Tekniska installationer

Tekniska installationer i en byggnad utgör en betydande del av totalkostnaden, där fel val av tekniska lösningar kan medföra stora merkostnader och en sämre slutprodukt. Peab Tekniks specialister säkerställer val av tekniska lösningar och system samt samordnar de olika disciplinerna för en väl fungerande slutprodukt.

Projekteringsledning

Med projekteringsledaren som nav för arbetet sätter projekteringen grunden för hela byggprojektet.

Konstruktion

För att minska risken för byggfel och skapa förståelse kring vilka laster en byggnad tål är konstruktören en nödvändig spelare i ett byggprojekt. Peab Tekniks konstruktörer jobbar nära produktionen för att hitta kostnadseffektiva och kvalitativa lösningar. De har även god kunskap om Peabs totala erfarenheter och stomkoncept vilket ger det enskilda projektet tillgång till Peabs samlade kunskap.

Digitalt stöd och BIM

Att arbeta med stöd av rätt digitala verktyg blir mer och mer viktigt i byggprocessen. Peab Tekniks digitala ledare säkerställer att projektet kan nyttja potentialen i Peabs digitala verktyg och arbetssätt. Det handlar om digitala verktyg för kalkyl, projektering, produktion och förvaltning.

Peab Tekniks bilaga

Läs mer om specialistområden och se exempel på uppdrag.

Kontakt

Andreas Furenberg Ring

Teknikchef Bygg

Telefon: 0733-37 11 00
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.