Peab Teknik – Specialister inom tekniska lösningar för alla typer av husbyggnad

Affärsområde Bygg har samlat teknisk spetskompetens för husbyggnation i gruppen Peab Teknik. Peab Teknik erbjuder tekniskt specialiststöd och tjänster från kalkyl- och anbudsfas hela vägen till slutbesiktning.

Syftet är att skapa trygga och mer kostnadseffektiva projekt med högre kvalitet. Då specialisterna arbetar i många olika typer av projekt inom affärsområdet höjs det gemensamma kunskapskapitalet och de kan sprida erfarenheter och lönsamma lösningar till andra projekt i Peab. Peab Teknik kan vara delaktiga genom hela projektet, eller i specifika delar, där specialistkompetensen behövs. De arbetar med tidiga skeden, projektering, teknisk kvalitetssäkring av projekt, tekniska utredningar samt förvaltning och utveckling av tekniska lösningar.

Specialisterna tillhör den absoluta spetskompetensen i branschen och har alltid ett nära samarbete och erfarenhets återföring från produktionen så att Peabs storlek och gemensamma kunskap kommer till nytta för det enskilda projektet.

Peab Teknik erbjuder spetskompetens genom hela byggprojektet.

Rasmus Öhman, teknikchef Bygg

Specialistområden

Fukt och lufttäthet

Fuktskador i byggnader medför stora kostnader och omfattande konsekvenser för såväl samhälle som fastighetsägare och byggföretag. Genom att lyfta och hantera fuktrisker i byggprocessen vad gäller systemval, uppföljning och utförande finns stora förutsättningar att minska dessa typer av problem.

Exempel på uppdrag:

 • Vara samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering (SFAP)
 • Hjälp och handledning till den som utsetts som fuktsäkerhetsansvarig för produktion
 • Fältarbete i form av fuktronder, fuktmätningar (RBK)
 • Fältarbete i form av fuktutredningar
 • Stöttning och åtgärdsförslag i garantifall

Energi och inneklimat

Energianvändningen i byggnader är en viktig fråga för att nå de globala klimatmålen samt en god driftsekonomi. Därför är energiprestanda och uppfyllande av energikrav en prioriterad fråga. Specialistfunktionen säkerställer även inneklimatet gällande dagsljus och termiskt klimat.

Exempel på uppdrag:

 • Beräkningar/ simuleringar av energi- och inomhusklimat
 • Beräkningar av dagsljus och termiskt klimat
 • Optimering av konstruktioner och installationer utifrån beräkningar ur energi- och kostnadssynpunkt • Tolkning av krav vid ombyggnation
 • Tillse att mätning för uppföljning finns i rätt omfattning och kvalitet
 • Samordning av proaktiva mätningar/provningar under produktion för att säkerställa energiprestanda
 • Medverkan eller ledning av process med driftsättning, driftoptimering av byggnader
 • Stöttning och åtgärdsförslag i garantifall

Tekniska installationer

Tekniska installationer i en byggnad utgör en betydande del av totalkostnaden, där fel val av tekniska lösningar kan medföra stora merkostnader och en sämre slutprodukt. Peab Tekniks specialister säkerställer val av tekniska lösningar och system samt samordnar de olika disciplinerna för en väl fungerande slutprodukt.

Exempel på uppdrag:

 • Samordnad funktionsprovning
 • Stöd till installationssamordnare under produktion
 • Utvärdering, dimensionering och val av tekniska lösningar
 • Upprättande av budget/överslagskalkyler för tekniska installationer
 • Utvärdering av anbud, tekniskt och ekonomiskt
 • Upprättande av gränsdragningslistor
 • Framtagande av alternativa systemlösningar
 • Upprättande av rambeskrivningar

Projekteringsledning

Med projekteringsledaren som nav för arbetet sätter projekteringen grunden för hela byggprojektet.

Exempel på uppdrag:

 • Projekteringsledning
 • Framtagande av projekteringstidplaner
 • Bedömning av vilka kompetenser som behövs i olika skeden
 • Säkerställa en god informationshantering och kommunikation under projekteringen
 • Upprätta projekteringsorganisation

Konstruktion

För att minska risken för byggfel och skapa förståelse kring vilka laster en byggnad tål är konstruktören en nödvändig spelare i ett byggprojekt. Peab Tekniks konstruktörer jobbar nära produktionen för att hitta kostnadseffektiva och kvalitativa lösningar. De har även god kunskap om Peabs totala erfarenheter och stomkoncept vilket ger det enskilda projektet tillgång till Peabs samlade kunskap.

Exempel på uppdrag:

 • Förslagskonstruktioner och alternativlösningar till tidiga skeden och kalkylunderlag
 • System- och detaljprojektering
 • Tredjepartsgranskning
 • Utredningar
 • Upphandlingsstöd och styrning av extern konstruktör
 • Risk- och möjlighetsanalyser

Digitalt stöd och BIM

Att arbeta med stöd av rätt digitala verktyg blir mer och mer viktigt i byggprocessen. Peab Tekniks digitala ledare säkerställer att projektet kan nyttja potentialen i Peabs digitala verktyg och arbetssätt. Det handlar om digitala verktyg för kalkyl, projektering, produktion och förvaltning.

Exempel på uppdrag:

 • Att från och med tidiga skeden kravställa 3D-modeller så att de går att använda på rätt sätt – till exempel för mängdavtagning, energianalyser, logistik.
 • Säkerställa rätt digital kompetens hos Peabs projektörer.
 • Konfigurera en projektplats med digital dokumenthantering med stöd för t ex ärendehantering
 • Stötta med 3D- och BIM-granskning under hela projekteringen – detta leder till felfria bygghandlingar samt att 3D-modellen blir produktionsanpassad och innehåller rätt information.
 • Sätta upp en VR-miljö som kan nyttjas i både projektering och produktion.
 • Stötta produktionen med upprättande av digitalt och mobilt stöd av dokumenthantering, ronder och egenkontroller vilket ger spårbarhet i insamlad information samt mycket bra möjligheter till uppföljning och återkoppling.
 • Upprätta en förvaltningsmodell, s.k. digital tvilling för den framtida förvaltningen av byggnaden, t ex genom att laserscanna under produktion och koppla detta mot BIM och drift och underhållsinformation.

Kontakt

Rasmus Öhman

Teknikchef Bygg

Telefon: 0735-95 19 09

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.