Översikt hållbarhetsdata

  Mål Målår 2023 2022 2021

Nöjdaste kunderna          

NKI alltid över 75   80 80 81

Bästa arbetsplatsen          

eNPS (employee Net Promotor Score) över benchmark i branschen   26 29 24
Allvarliga olyckor minskande trend   48 49 28
 Egen personal     30 30 10
 Underentreprenörer     18 19 18
LTI4   39 40 53
LTIF4   5,9 5,8 6,3
Antal riskobservationer   54 578 59 727 62 071

Ledande inom samhällsansvar

Antal anställda   14 107 15 040 14 895
 Tillsvidareanställda   13 801 14 624 14 481
 Projekt-/visstidsanställda   306 416 414
 Heltidsanställda   13 671 14 480 14 338
 Deltidsanställda   130 144 143
 Tjänstemän   6 600 6 955 6 879
 Yrkesarbetare   7 507 8 085 8 016
Personalomsättning %     21 14 17

Jämställd rekrytering          

Andel kvinnor %   15,0 15,0 14,0
Andel kvinnor i styrelse och koncernledning %   38 38 38
Produktionsledning och produktionsstöd (TJM) % >28,5   18,8 45,3 34,9
Produktion och förädling (YA) % >5,0   14,2 7,9 6,8

Sjukfrånvaro %     4,5  5,1 5,1

 Tjänstemän   2,6 2,9 2,7
 Yrkesarbetare   6,1 7,2 7,1

Utbildning          

Genomsnittligt antal utbildningstimmar, kvinnor   11,2 10,8 14,4
Genomsnittligt antal utbildningstimmar, män   11,4 9,6 11,7
Antal personer utbildade i mångfald och likabehandling   1 133 2 900 1 641

Energi

Total energiförbrukning MWh   1 022 000 1 156 000 1 195 000
Energiintensitet % -15 2023 -26 -23 -16
Andel förnyelsebart bränsle %   29 23 20

CO2e utsläpp i ton          

Scope 1   173 000 216 000 215 000
Scope 2 platsbaserad beräkningsmetod   6 000 7 000 8 000
Scope 2 marknadsbaserad beräkningsmetod   15 000 16 000 17 000
Scope 3   950 000 1 100 000 1 100 0001)
CO2 intensitet egen produktion (Scope 1+2) -60 2030 -49 -43 -40
CO2 intensitet insatsvaror och köpta tjänster (Scope 3) -50 2030 -9 -2 2

Avfall

Total mängd uppkommet avfall, ton –    991 000 901 0002) 1 130 0003)
Andel icke- farligt avfall %   93 97 95

Behandlingsmetod för uppkommet avfall          

Återvinning %   74 82 743)
Bortskaffning %   26 18 263)

Totalt antal certifieringar   56 35 22

Etik och antikorruption          

Antal personer utbildade i etik och antikorruption   10 3524) 1 777 2 064
Antal korruptionsfall 0   8 1 1

Leverantörer          

Antal leverantörsrevisioner   37 6 15
Säkra köp %   79 75 71

1) 2021 ut­ö­ka­des Scope 3 med köpta pro­duk­ter och tjäns­ter samt upp­ströms trans­port och dis­tri­bu­tion.
2) An­de­len ge­ne­re­rat av­fall beror till stora delar på Peabs upp­drags­ba­se­ra­de åta­gan­den och kan va­ri­e­ra mel­lan åren.
3) Kor­ri­ge­ring av un­der­rap­por­te­rad mängd ton av­fall av­se­en­de 2021.
4) 2023 infördes årlig uppdatering av etik- och antikorruptionsutbildningen för alla medarbetare.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.