Översikt hållbarhetsdata

  Mål Målår 2022 2021 2020

Nöjdaste kunderna          

NKI alltid över 75   80 81 80

Bästa arbetsplatsen          

eNPS (employee Net Promotor Score) över benchmark i branschen   29 24 18

Allvarliga olyckor minskande trend   49 28 39

Egen personal     30 10 19
Underentreprenörer     19 18 20

Ledande inom samhällsansvar

Antal anställda   15 040 14 895 15 252
Antal tjänstemän   6 955 6 879 7 028
Antal yrkesarbetare   8 085 8 016 8 224
Andel kvinnor %   15,0 14,0 13,3
Andel kvinnor i styrelse och koncernledning %   38 38 27

Anställningsform          

Tillsvidareanställda   14 624 14 481 14 685
Projekt-/visstidsanställda   416 414 567

Anställningstyp för tillsvidareanställda          

Heltidsanställda   14 480 14 338 14 495
Deltidsanställda   144 143 190

Sjukfrånvaro %     5,1 5,1 3,7

Tjänstemän   2,9 2,7 2,1
Yrkesarbetare   7,2 7,1 5,0
Jämställd rekrytering, produktionsledning och produktionsstöd (TJM) % >28,5   45,3 34,9
Jämställd rekrytering, produktion och förädling (YA) % >5,0   7,9 6,8

Personalomsättning %     14 % 17 %

Genomsnittligt antal utbildningstimmar, kvinnor   10,8 14,4 12,7
Genomsnittligt antal utbildningstimmar, män   9,6 11,7 9,5
Antal personer utbildade i mångfald och likabehandling   2 900 1 641 1 052
Antal riskobservationer   59 727 62 071 61 238


Total energiförbrukning MWh   1 156 000 1 195 000 1 220 0001)
Energiintensitet -15% 2023 -23% -16%  
Andel förnyelsebart bränsle %   23 20 18
Total mängd uppkommet avfall ton   901 0002) 1 130 0003) 935 000
Andel icke- farligt avfall %   97 95

Behandlingsmetod för uppkommet avfall          

Återvinning %   82 743)
Bortskaffning %   18 263)
CO2e utsläpp i ton          

Scope 1   216 000 215 000 243 000
Scope 2 platsbaserad beräkningsmetod   7 000 8 000 10 000
Scope 2 marknadsbaserad beräkningsmetod   16 000 17 000 19 000
Scope 3   1 100 000 1 100 0004) 83 000
CO2 intensitet egen produktion (Scope 1+2) -60% 2030 -43% -40%
CO2 intensitet insatsvaror och köpta tjänster (Scope 3) -50% 2030 -2% -3%

Totalt antal certifieringar   35 22 30


Antal personer utbildade i etik och antikorruption   1 777 2 064 4 434
Antal korruptionsfall 0   1 1 2
Antal leverantörsrevisioner   6 15 6
Säkra köp %   75 71

1) 2020 för­vär­va­de Peab YIT:s nor­dis­ka beläggnings- och bal­last­verk­sam­het.
2) An­de­len ge­ne­re­rat av­fall beror till stora delar på Peabs upp­drags­ba­se­ra­de åta­gan­den och kan va­ri­e­ra mel­lan åren.
3) Kor­ri­ge­ring av un­der­rap­por­te­rad mängd ton av­fall av­se­en­de 2021.
4) 2021 ut­ö­ka­des Scope 3 med köpta pro­duk­ter och tjäns­ter samt upp­ströms trans­port och dis­tri­bu­tion.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.