Säker grund med geoteknik

Noggranna geotekniska undersökningar är av avgörande betydelse när grunden ska läggas för hus, broar, hamnar och spår. De geotekniska förutsättningarna avgör såväl lämplig lokalisering som tekniska lösningar vid grundläggningsarbetet.

Peab har lång och gedigen erfarenhet av geoteknik och grundläggning. Det är ett viktigt och många gånger tekniskt komplicerat arbete som innebär allt från geotekniska lösningar till professionellt genomförda entreprenaduppdrag. Peab grundlägger byggprojekt genom bland annat platta på mark, spontning, pålning, borrning, injektering, jetinjektering, grundförstärkning och grundläggning med borrplintar. 

Exempel på uppdrag med stort fokus på geoteknisk innovation är ett av Sveriges största bostadsprojekt: Partille Port. Ett annat uppdrag med stort fokus på grundläggning och grundförstärkning var det omfattande vägprojektet i Göteborg där Peab sänkte ned en del av E45 i en tunnel som nu ska bebyggas med bostäder på tunneltaket. 

Peab arbetar med geotekniska lösningar inom avdelningen Anläggningsteknik som tillsammans med dotterbolaget Peab Grundläggning säkerställer kostnadseffektiva lösningar med hög kvalitet.

Närproducerat samhällsbygge

Att arbeta lokalt där våra kunder finns utgör grunden i vårt miljö- och klimatarbete. Vi värderar högt att arbeta med lokala resurser såsom egen personal och egna insatsvaror i projekten. På så vis är vi med och bidra till utvecklingen i de orter där vi verkar. Vi tar tillvara på det unika i att vi finns nära, att vi kan den lokala marknaden och att vi har alla de delar som behövs för att genomföra ett projekt – genom hela processen.  

Photo: Annika Persson

Skapa framtidens byggbransch

Det är våra medarbetares kompetens och engagemang som bygger Peab. Därför är en av våra strategiska målsättningar att vara den bästa arbetsplatsen. Det betyder att alla som arbetar inom Peab ska gå till arbetet varje dag och känna sig trygga, inkluderade och engagerade. Peab är en arbetsplats för alla. Hos Peab får du varierande och utvecklande uppgifter i en miljö med människan i fokus.   

Dela det här på: