Agenda 2030 och Peabs hållbara arbete

Under 2020 ge­nom­för­de Peab en översyn av FN:s 17 glo­ba­la mål för att analysera om de mål som tidigare identifierats som de Peab har bäst för­ut­sätt­ning­ar att bidra till fortfarande är relevanta.

Ana­ly­sen genomfördes i både verk­sam­he­ten och led­ningen, där de 17 målen och 169 del­målen dis­ku­te­ra­des och be­ar­be­ta­des. När vi gjorde vår väsentlighetsanalys för hållbarhetsområdet och identifierade vilka hållbarhetsfrågor som ska vara mest prioriterade för oss de kommande tre åren utgjorde Agenda 2030 och de globala målen en viktig grund, tillsammans med bland annat en omfattande intressentdialog. De prioriteringar och mål som Peab fastställt inom hållbarhetsområdet är därmed starkt förankrade i Agenda 2030.

Pe­ab­kon­cer­nen bi­drar till och på­ver­kas av samt­li­ga glo­ba­la mål i någon utsträckning då de är in­te­gre­ra­de och öm­se­si­digt be­ro­en­de av varand­ra. För pe­ri­o­den 2021-2023 be­döm­de vi sex av målen som särskilt pri­o­ri­te­ra­de, då de an­ting­en ut­görs av om­rå­den som in­ne­bär stor po­ten­ti­ell risk alternativt om­rå­den där Peab har stor möj­lig­het att främja håll­bar ut­veck­ling.

Våra strategiska och icke-finansiella mål kan tydligt kopplas till dessa utvalda globala mål.

Mål 5 om jämställdhet är viktigt för Peab eftersom vi, liksom resten av branschen, fortfarande har långt kvar till en jämn könsfördelning.

Mål 8 som bland annat rör arbetsvillkor är högaktuellt då det omfattar flera av Peabs prioriterade hållbarhetsaspekter, såsom en säker arbetsmiljö, goda villkor i leverantörskedjan eller ungas väg in i arbetslivet. 

Mål 9 är relevant till exempel på grund av dess koppling till vår industri- och anläggningsverksamhet och vår satsning på hållbar innovation.

Mål 11 summerar på många sätt det som är Peabs kärna, att bygga hållbara samhällen som är trygga och tillgängliga för alla.

Mål 12 är bland annat viktigt på grund av dess koppling till vårt miljömål om resurseffektivitet.

Mål 13, att bekämpa klimatförändring, är en global ödesfråga som Peab, i egenskap av stor samhällsbyggare, har ett mycket stort ansvar för. 

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.