Utbildning i etik och antikorruption

En viktig framgångsfaktor i Peabs etikarbete är kompetenshöjande insatser. Alla anställda i Peab utbildas därför kontinuerligt inom bland annat etik, antikorruption och konkurrensrätt.

Utbildningarna genomförs som e-utbildningar och är öppna för alla medarbetare i Peab. För medarbetare med affärsansvar är utbildningarna obligatoriska. Syftet är att höja kunskapsnivån kring etiska frågor och därmed minska riskerna för överträdelser, samt öka förståelsen för de förväntningar Peab har på alla anställda. Utbildningarna är skräddarsydda för Peabs behov och innehåller situationer som illustrerar en rad för branschen relevanta etiska dilemman. Genom att ta del av dessa tänkbara situationer med tillhörande feedback tillsammans med våra policys och styrande dokument lär sig våra medarbetare att identifiera och hantera etiska dilemman. 

Fram till 2020 har drygt 12.800 medarbetare inom Peab utbildats inom etik och antikorruption.

Alla ledande befattningar inom Peab genomgår också ett utbildningsprogram, Att leda Peab, för att kunna leda medarbetare och team i enlighet med Peabs vision och förhållningssätt.

Dela det här på: