Miljöansvar

Vad gör Peab för att minska sin miljöpåverkan?

I Peab tar vi ansvar för vår miljöpåverkan längs hela värdekedjan och genom hela livscykeln. Ambitionen är att på alla sätt jobba hållbart för att minska verksamhetens klimatpåverkan, säkerställa en så resurseffektiv verksamhet som möjligt och för utfasning av miljö- och hälsofarliga produkter.

Utfasning av farliga produkter
Utfasning av farliga produkter handlar om att hitta alternativ som kan ersätta kemiska produkter, varor och material som kan vara skadliga för människa eller miljö. Ofta är det komplext att hitta ersättningsprodukter, då de förstås också behöver fylla den önskade funktionen. Här behöver vi samarbeta med leverantörerna och utföra tester i produktionen för att säkerställa att både arbetsmoment och slutresultat fungerar bra. Exempel på produkter som vi har fasat ut är hydraulolja, kylarvätska och vax innehållande s k kandidatämnen, d v s ämnen som är upptagna på EU:s lista över särskilt farliga ämnen.

Läs mer om hur vi jobbar med produktval.

Ökad resurseffektivitet
Vägen mot resurseffektivitet handlar om att använda resurssnåla konstruktioner, effektiva inköpsrutiner och arbetssätt som minimerar spill, att återbruka produkter och källsortera restprodukter för materialåtervinning samt att hantera massor effektivt och tillhandahålla kvalitetssäkrade, återvunna material. Vår recyclingverksamhet och vår våtsikt möjliggör att massor kan återanvändas istället för att läggas på deponi. En annan viktig åtgärd är återvinning av asfalt, där vi använder returasfalt i nytillverkning av beläggning med bibehållen produktkvalitet. Vi samverkar också med leverantörer för ökad återvinning av materialspill. För att skydda den biologiska mångfalden jobbar vi bl a med naturvärdesbedömningar och värderar biologisk mångfald vid Svanenmärkning.

Läs mer om hur vi jobbar med avfall, resurshantering och biologisk mångfald.

Minskat klimatavtryck
För minska vårt klimatavtryck jobbar vi t ex med att utveckla, tillhandahålla och använda material som innebär mindre klimatpåverkan vid tillverkning och som håller längre, att optimera transporter, energieffektivisera och att använda förnybar energi till produktionsanläggningar, fordon och maskiner samt att bygga material- och energieffektiva byggnader. Vi erbjuder t ex klimatförbättrade produkter så som ECO-BetongECO-Asfalt och cirkulära material. Vi genomför klimatförbättringar i projekteringsfasen genom materialsnålare konstruktioner. Ett exempel är vår betongpåle med förstärkt pålskarv, som gör att det krävs mindre betong för samma last. Vi har också påbörjat utfasningen av fossila bränslen.


Rapporterar Peab enligt TCFD?

Idag rapporterar vi till CDP Climate och vår rapportering omfattar därmed TCFD-kriterierna. Genom vårt CDP-resultat vet vi att de flesta delar är på plats hos oss idag, även om vi naturligtvis har utvecklingsarbete kvar. Några exempel för att illustrera hur vi möter de fyra pelarna i TCFD:s ramverk:

 • Governance: Hållbarhetsfrågorna är på styrelsens agenda regelbundet
 • Strategy: Vi har börjat identifiera risker och möjligheter relaterat till såväl ett förändrat fysiskt klimat, som den omställning som krävs för att hejda klimatförändringarna. Hållbarhet/ESG är en stor och integrerad del i vår affärsplan
 • Risk management: Vi har en grundlig och omfattande process för att både kartlägga analysera och hantera detta
 • Metrics and targets: Vi har till exempel våra miljömål och vi rapporterar en rad nyckeltal enligt GRI och CDP. Läs mer om detta i vår års- och hållbarhetsredovisning.

Vilken är Peabs största miljöpåverkan?

Bygg- och anläggningssektorn generar en stor miljöpåverkan. De tre största delarna bedömer vi är:

 • Farliga produkter
  Det finns tyvärr fortfarande flera kategorier av produkter där det förekommer miljö- och hälsofarliga ämnen, såväl kemikalier som material och varor.
 • Resursanvändning
  Användningen av material och uppkomsten av avfall innebär betydande miljöpåverkan. Vi ser också att ianspråktagande av mark kan ha stor påverkan på den biologiska mångfalden och ekosystemen lokalt på platsen. 
 • Klimatpåverkan
  Materialanvändning, avfallshantering, fossila bränslen till fordon och maskiner samt energi till uppvärmning orsakar den största klimatpåverkan i Peabs verksamhet.

Har Peab några miljömål?

På Peab har vi tre koncerngemensamma miljömål:

 • år 2030 ska vi ha fasat ut miljö- och hälsofarliga produkter
 • år 2040 ska vi ha en 100 procent resurseffektiv verksamhet
 • år 2045 ska vi vara klimatneutrala

Delmål på vägen mot klimatneutralitet är att till 2030 (jfr 2015) reducera koldioxidintensiteten*

 • i egen verksamhet med 60 procent (Scope 1 + 2)
 • för köpta insatsvaror och tjänster med 50 procent (Scope 3)**

Vi ställer oss även bakom branschens klimatmål i Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Bygg- och anläggningssektorn som bland annat innebär 50 % minskade utsläpp av växthusgaser till 2030 (jmf 2015).

Läs mer om vårt miljöarbete.


*  utsläpp (ton CO2e) / omsättning (MSEK)
** avgränsat till prioriterade produkter och tjänster: betong/cement, asfalt/bitumen, stål, transport- och maskintjänster, avfallshantering, tjänsteresor


Har Peab en miljöpolicy?

Ja, Peab har en miljöpolicy som bygger på våra kärnvärden och vår uppförandekod samt är en del av våra ledningssystem.

Här kan du ta del av vår miljöpolicy i sin helhet.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.