Global Compact

Global Compact riktar sig till företagen i näringslivet att ta ett globalt ansvar och omfattar tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Under 2012 undertecknade Peab FN:s Global Compact eftersom det känns självklart för oss att verka för ett ansvarsfullt företagande. Att vara med i Global Compact innebär för Peab att:

  • vår VD skickar ett brev till FN:s generalsekreterare att Peab stödjer Global Compact och dess principer
  • se till att inkorporera Global Compacts principer i företagsstrategin och arbeta för att principerna blir en del av företagskulturn i det dagliga arbetet
  • åta sig att offentligt stå upp för Global Compact och dess principer
  • i hållbarhetsredovisningen redogöra för hur vi stödjer och arbetar för Global Compact och initiativets tio principer

Global Compacts tio principer

Mänskliga rättigheter

Princip 1

Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka; och

Princip 2

försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

Arbetsvillkor

Princip 3

Företagen ombeds att upprätthålla ("uphold") föreningsfrihet och ett faktiskt ("effective") erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar;

Princip 4

avskaffande av alla former av tvångsarbete;

Princip 5

faktiskt ("effective") avskaffande av barnarbete; och

Princip 6

avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

Miljö

Princip 7

Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker;

Princip 8

ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och

Princip 9

uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Korruption

Princip 10

Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

 

Läs mer på Global Compacts webbplats.