Avfall, resurshantering och biologisk mångfald

Peabs målsättning är att ha en så resurseffektiv produktion som möjligt i alla delar av verksamheten, med en effektiv användning av material, en ansvarsfull hantering av restprodukter och markanvändning som tar hänsyn till biologisk mångfald.

Effektiv användning av material

Bygg- och anläggningsverksamhet genererar stora mängder restprodukter. Peabs målsättning är att ha en så resurseffektiv produktion som möjligt i alla delar av verksamheten, dels genom att minska uppkomsten av avfall, dels genom att ta tillvara och återanvända det som är möjligt. Resurseffektivisering bidrar även till att minska koldioxidutsläppen då såväl tillverkning av material som avfallshantering kräver energi. Det som är restprodukter för en part kan mycket väl vara råvaror för en annan. Samarbeten med övriga aktörer längs värdekedjan och i branschen är därför grundläggande för att utveckla cirkulära flöden och en mer effektiv materialanvändning.

Ansvarsfull hantering av restprodukter

Utgångspunkten för Peab är att alla restprodukter, oavsett källa och beståndsdelar, ska hanteras miljömässigt korrekt och tas om hand med hänsyn till de lagar, regler och branschöverenskommelser som gäller. Den största mängden restprodukter uppstår inom affärsområde Anläggning, framför allt i form av fyllnadsmassor, samt inom affärsområde Bygg i form av blandat och brännbart avfall och fyllnadsmassor.

För att förhindra uppkomsten av avfall arbetar Peab för att med större precision kunna beräkna vilka mängder material och massor som behövs i produktionen. En prioriterad fraktion inom byggverksamheten är gips och isolering då en ökad återvinning bidrar till minskad deponering och det återvunna materialet kan återföras till produktionen av nytt material. Inom anläggningsverksamheten utgör fyllnadsmassor ett prioriterat område.

Överskottsmassor klassas, beroende på hanteringsmöjligheter, antingen som avfall eller resurs. Peab har tagit fram ett arbetssätt för hantering av de massor som uppstår, tas emot eller lämnar ett arbetsområde. Det hjälper Peab att minska spridningen av oönskade ämnen samt öka möjligheten för återvinning och återanvändning av massor.

Markanvändning som tar hänsyn till biologisk mångfald

Biologisk mångfald innebär en variation inom arter, mellan arter och olika typer av livsmiljöer på jorden. En stor biologisk mångfald är avgörande inte bara för djuren och växternas egen överlevnad, utan också för människans välfärd, då det t ex är insekterna som säkerställer våra skördar genom pollinering.

Inom Peabs industriverksamhet driver vi bl a täkter. Täkter innebär ingrepp i naturen, men de har också stor potential för att hysa höga naturvärden både under driftskedet och efter avslutad verksamhet. Områdena innehåller speciella miljöer där arter som ofta trängs undan kan hitta en livsmiljö. Många av de förutsättningar som finns i täkterna är unika och förekommer i liten omfattning i det omgivande vardagslandskapet.

Innan vi startar en täkt låter vi alltid experter göra en naturvärdesbedömning på plats, och vi stämmer av med ArtDatabanken, naturvårdsintressen och gällande bestämmelser. Då vet vi vad vi har att ta hänsyn till. Vår ambition är att inte bara återställa i efterbehandlingsarbetet vid våra täkter, utan att addera nya värden, skapa livsmiljöer för hotade arter eller attraktiva friluftsområden för närboende. Det kan t ex handla om att inte lämna en jämn bergvägg, utan spränga några klipphyllor där fåglar kan hitta boplatser. Peabs dotterbolag Swerock har drivit projektet ”Ökad biologisk mångfald i täkter både under drift och efter avslutad verksamhet” som resulterat i en handbok anpassad för svenska förhållanden.

Inom anläggningsverksamheten är vi med och utvecklar grön infrastruktur, där vi bygger faunapassager för såväl stora djur som mindre, t ex hasselmuspassage och grodtunnel.

Även vid tillämpning av Svanenmärkning av byggnader värderas insatserna för biologisk mångfald.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.