Avfall och resurshantering

Peabs målsättning är att ha en så materialeffektiv produktion som möjligt i alla delar av verksamheten, med en effektiv användning av material och en ansvarsfull hantering av restprodukter.

Effektiv användning av material

Bygg- och anläggningsverksamhet genererar stora mängder restprodukter. Peabs målsättning är att ha en så materialeffektiv produktion som möjligt i alla delar av verksamheten, dels genom att minska uppkomsten av avfall, dels genom att ta tillvara och återanvända det som är möjligt. Materialeffektivisering bidrar även till att minska koldioxidutsläppen då såväl tillverkning av material som avfallshantering kräver energi. Det som är restprodukter för en part kan mycket väl vara råvaror för en annan. Samarbeten med övriga aktörer längs värdekedjan och i branschen är därför grundläggande för att utveckla cirkulära flöden och en mer effektiv materialanvändning.

Ansvarsfull hantering av restprodukter

Utgångspunkten för Peab är att alla restprodukter, oavsett källa och beståndsdelar, ska hanteras miljömässigt korrekt och tas om hand med hänsyn till de lagar, regler och branschöverenskommelser som gäller. Den största mängden restprodukter uppstår inom affärsområde Anläggning, framför allt i form av fyllnadsmassor, samt inom affärsområde Bygg i form av blandat och brännbart avfall och fyllnadsmassor.

För att förhindra uppkomsten av avfall arbetar Peab för att med större precision kunna beräkna vilka mängder material och massor som behövs i produktionen. En prioriterad fraktion inom byggverksamheten är gips då en ökad återvinning bidrar till minskad deponering och det återvunna materialet kan användas vid framställande av nya gipsskivor. Inom anläggningsverksamheten utgör fyllnadsmassor ett prioriterat område.

Överskottsmassor klassas, beroende på hanteringsmöjligheter, antingen som avfall eller resurs. Under året har Peab tagit fram ett arbetssätt för hantering av de massor som uppstår, tas emot eller lämnar ett arbetsområde. Det hjälper Peab att minska spridningen av oönskade ämnen samt öka möjligheten för återvinning och återanvändning av massor.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.