Produktval

Peabs ambition är att så långt det är möjligt fasa ut miljö- och hälsofarliga produkter ur produktionen genom att göra rätt val av material, varor och kemiska produkter och öka spårbarheten i de produkter som används.

För en produktion fri från miljö- och hälsofarliga produkter

De produkter som används vid produktion, anläggning, ombyggnader och underhåll har stor betydelse för den totala miljöpåverkan. I bygg- och anläggningsbranschen används dessvärre fortfarande miljö- och hälsofarliga material, varor och kemiska produkter och nya tillkommer ständigt på marknaden. Peabs ambition är att så långt det är möjligt och i samverkan med tillverkare, leverantörer, branschkollegor och kunder fasa ut miljö- och hälsofarliga produkter.

Vikten av att välja rätt material från början

I Peab pågår ett intensivt arbete med fokus på val av rätt produkter och på spårbarhet. Spårbarhet är viktigt då ämnen, som idag inte anses farliga eller kanske inte är helt undersökta, i framtiden kan visa sig ha påverkan på människa och natur. I de fall alternativ saknas och Peab behöver använda produkter med mindre lämpliga ämnen ska dessa vara spårbara. I Peabs svenska bygg- och anläggningsverksamhet ska val av material och byggvaror göras inom ramen för i huvudsak två system: BASTA och Byggvarubedömningen.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen är ett branschöverskridande system för miljöbedömning av byggvaror. Byggvarubedömningen består av Sveriges största och viktigaste fastighetsägare, byggherrar och entreprenörer, däribland Peab. Tillsammans har vi tagit fram en standard och ett system för miljöbedömning av byggvaror.

BASTA

BASTA är ett branschöverskridande system som syftar till att fasa ut farliga ämnen i bygg- och anläggningsprodukter. Initiativtagare till BASTA är Peab, JM, NCC och Skanska tillsammans med Byggföretagen och Svenska Miljöinstitutet IVL.

template
template
template

template

template

template

template

Dela det här på: