Vår personuppgiftshantering vid rekrytering

För att söka en tjänst hos oss behövs vissa personuppgifter, det vill säga all slags information och data som kan kopplas till dig som till exempel namn, telefonnummer, utbildning och uppgifter om tidigare anställningar.

Peab värnar om allas integritet och som personuppgiftsansvariga är vi helt enkelt skyldiga att skydda denna information enligt personuppgiftslagen. Det är viktigt att vi får dig att känna dig trygg med hur vi hanterar uppgifterna och vilka rättigheter du har.

Våra riktlinjer har tagits fram för att säkerställa att Peabs rekryteringsprocess följer gällande dataskyddslagstiftning, såsom GDPR. 

Om det är något som är oklart, om du har frågor och funderingar över vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill göra gällande några av dina rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:

Peab AB
Att: Peab Dataskyddssamordnare
Margretetorpsvägen 84
269 73 Förslöv

eller via e-post: gdpr@peab.se
Observera att vi inte hanterar ansökningar som skickas in till denna adress. Samtliga ansökningar till våra lediga tjänster skall skickas in via respektive tjänst på sidan Lediga tjänster.

Ytterligare information

Varför samlar vi in och behandlar dina personuppgifter?

Vår Integritetspolicy guidar oss i vårt rekryteringsarbete; när vi har kontakt med dig innan du söker arbete hos oss; när du registrerar en spontanansökan eller söker en specifik tjänst hos oss. Policyn beskriver även alla aktiviteter som involverar dina personuppgifter, som tillexempel insamling, hantering, lagring, delning, framtagning, användning, överföring och radering eller förstöring av information. Dessutom får du information om vilka rättigheter du har i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi kommer att dela dina personuppgifter med bolag inom vår koncern och samarbetspartners på det sätt som beskrivs nedan.

 1. När du är intresserad av en tjänst hos ett annat bolag inom Peabkoncernen, delar vi dina personuppgifter till det Peabbolaget för att hantera din ansökan. Det bolag som hanterar din ansökan är självständigt personuppgiftsansvarig och du får separat, men samma information som denna från dem.
 2. När du använder våra sociala medier för att kommunicera med oss kommer även den sida du besöker att behandla dina personuppgifter (t.ex. Facebook eller LinkedIn).
 3. När du använder vår hemsida kommer vi dessutom dela dina personuppgifter med Google, LinkedIn och Facebook för analys- och marknadsföringsändamål om du väljer att samtycka till det. Google och Facebook får tillgång till dina personuppgifter för att vi ska kunna använda analys- och marknadsföringstjänsterna. I tabellerna ovan har vi länkat till respektive parts hemsida där du kan läsa mer om vad dessa parter gör med dina personuppgifter.

För att ha ett fungerande IT-system och för att kunna bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt delar vi dina personuppgifter med våra IT-leverantörer som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner. 

Behandling av dina personuppgifter utanför EU/EES

Vi och våra samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES, men de kommer överföras utanför EU/EES om du använder vår hemsida och samtycker till att vi använder analys- och marknadsföringstjänster. Överföringen görs när Google, LinkedIn och Facebook analyserar vår hemsida och visar relevant marknadsföring då dessa parter är verksamma i USA.

Google, LinkedIn och Facebook använder standardavtalsklausuler vid överföringen av personuppgifter utanför EU/EES. Vid överföringen har Google, LinkedIn och Facebook vidtagit ett flertal skyddsåtgärder för att så långt som möjligt ge dina personuppgifter en väsentligen likvärdig skyddsnivå som inom EU/EES. Standardavtalsklausulerna har beslutats om av EU-kommissionen och kan användas av företag för att säkerställa skydd av personuppgifter vid överföring utanför EU/EES.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter? 

Vilka rättigheter har du?

Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss genom att skicka brev till Peab AB, Att: Peab Dataskyddssamordnare, Margretetorpsvägen 84, 269 73 Förslöv, eller ett mail till gdpr@peab.se.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter samt rätt att få tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas. Detta kan till exempel vara ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Rätt till rättelse och rätt att invända mot behandling

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade (exempelvis om du har bytt telefonnummer) samt rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Du kan när som helst invända mot personuppgiftsbehandling som grundar sig på en intresse-avvägning. Om vi kan uppvisa att våra legitima intressen för behandlingen väger tyngre än dina intressen och grundläggande fri- och rättigheter, eller om vår behandling sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk kan vi komma att fortsätta vår behandling trots din invändning.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om:

 1. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för;
 2. du återkallar det samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen;
 3. du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för oss att fortsätta med behandlingen;
 4. personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt; eller
 5. personuppgifterna måste raderas, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om:

 1. du bestrider att personuppgifterna är korrekta (begränsningen gäller dock endast under den tid under vilken vi kontrollerar om uppgifterna stämmer eller inte);
 2. behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning;
 3. du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för det angivna syftet med behandlingen; eller
 4. om du har invänt mot behandlingen och vi trots det inte har utfört en kontroll av om vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt berättigade intresse av att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till en viss behandling av dina personuppgifter, så kan du när som helst återkalla hela eller delar av ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och en rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet föreligger när behandlingen grundar sig på ditt samtycke och behandlingen sker automatiserat.

Rätt att klaga

Du har rätt att klaga på vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet. Klagomål lämnas med fördel till behörig tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)..

Vår garanti

Vi kommer att säkerställa att tillgången till dina uppgifter är tillräckligt skyddad genom lämpliga säkerhetsåtgärder och med beaktande av den senaste utvecklingen, implementeringskostnad och arten, omfattningen, omständigheterna och syftet med behandlingen samt risken.

Genom lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder skyddar vi dina personuppgifter mot:

 • otillåten eller oavsiktlig förstöring
 • ändring eller utelämnande
 • felaktig användning
 • skada
 • stöld eller förlust genom olyckshändelse
 • obehörig tillgång

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna policy om så är nödvändigt för att till exempel följa förändringar i lagstiftning, nya förhållningssätt eller krav från myndigheter. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig här och ändringarna kommer att gälla från den dag de publiceras på webbplatsen.

Ditt ansvar 

Du är ansvarig för din egen information och för de konsekvenser som kan uppstå genom publicering av dessa. Du samtycker till att inte överlämna information som gör intrång i någon annans integritet, publicitet, konfidentialitet eller immateriella rättigheter, inklusive information som avslöjar affärshemligheter såvida du inte äger rättigheterna eller har tillstånd från innehavaren att göra det. Vi vill förtydliga att vi inte är ansvariga för överträdelser av integritet, konfidentialitet eller immateriella rättigheter hänförligt till tredje part som uppstår genom att du lämnar information via vår webbsida för rekrytering.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.