Finansiella mål

Reviderade målsättningar för Peab

Mot bakgrund av de två strategiska affärerna – förvärvet inom beläggning och ballast samt utdelningen av det tidigare helägda dotterbolaget Annehem Fastigheter – har Peab allt tydligare utvecklats till att vara en samhällsbyggare som, genom fyra samverkande affärsområden och lokal närvaro, finns över hela Norden. Affärsmodellen ger unika möjligheter att, med egna resurser och kontroll över hela värdekedjan, möta kundernas behov såväl som omvärldens förväntningar.

I syfte att främja fortsatt värdeskapande har Peab beslutat om reviderade målsättningar, allt från mission, affärsidé och strategiska målområden till interna och externa finansiella och icke-finansiella mål. Från och med 2021 kommer Peab att externt rapportera verksamhetens prestation genom uppföljning av nio mål, varav tre är finansiella.

De finansiella målen är:

Rörelsemarginal > 6 %

Nettoskuldsättningsgrad 0,3 – 0,7

Utdelning > 50% av årets resultat

Fram till och med 2020 hade Peab tre externa finansiella mål

Räntabilitet på eget kapital ska vara minst 20 procent

Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 23,1 procent (17,9) under 2020. Räntabiliteten har de senaste åren legat runt målet på 20 procent som en effekt av en ökad intjäning i verksamheten.

Soliditeten ska vara minst 25 procent

Soliditeten har de senaste åren legat över målet och uppgick vid utgången av 2020 till 36,2 procent (32,5).

Utdelningen ska vara minst 50 procent av resultatet efter skatt

Peabs styrelse föreslog i februari 2021 en ordinarie utdelning på 4,50 kronor per aktie, vilket motsvarar 67 procent av årets resultat. I december 2020 delade Peab ut Annehem Fastigheter till sina aktieägare. Till följd av coronapandemin och dess effekter i omvärlden och på de finansiella marknaderna beslöt Peabs styrelse att dra tillbaka förslaget om ordinarie utdelning för räkenskapsåret 2019. För 2018 uppgick utdelningen till 4,20 kronor per aktie, vilket motsvarade 59 procent av årets resultat.

Fin-mal-2020.jpgÅr 2011-2018 ej omräknade med anledning av ändrade redovisningsprinciper.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.