Finansiella mål

Peab är idag en samhällsbyggare som, genom fyra samverkande affärsområden och lokal närvaro, finns över hela Norden. Affärsmodellen ger unika möjligheter att, med egna resurser och kontroll över hela värdekedjan, möta kundernas behov såväl som omvärldens förväntningar.

I syfte att främja fortsatt värdeskapande redovisar Peab externt verksamhetens prestation genom uppföljning av nio mål, varav tre är finansiella.

De finansiella målen är:

  • Rörelsemarginal > 6 %
  • Nettoskuldsättningsgrad 0,3 – 0,7
  • Utdelning > 50% av årets resultat

Våra finansiella mål utgår från segmentsredovisningen och gäller över tid samt över normal konjunktur.

Operativ rörelsemarginal över sex procent

Peabs lönsamhetsmål bygger på de förutsättningar Peab har efter förvärvet inom Industri samt utdelningen av Annehem Fastigheter (investeringar inom affärsområdena Industri och Projektutveckling). Det bygger även på en fortsättning av det arbete som skett senare år avseende stabilisering och förstärkning av rörelsemarginalen.

rorelsemarginal-sv-Inpublix.jpg

* Åren 2015-​2018 ej omräknade med hänsyn till ändrade redovisningsprinciper för bostadsprojekt i egen regi.
** Rörelsemarginal exklusive effekt av utdelning av Annehem Fastigheter (952 Mkr).
*** Beräknat på rullande 12 månader per 30 september 2022.


Nettoskuldsättningsgrad, ggr: 0,3 - 0,7

Peab har en stark finansiell position inom detta intervall, som ger flexibilitet och handlingsutrymme att göra rätt affärer vid rätt tillfälle. Det ska vara investeringar som ger förutsättningar att hållbart uppnå marginalmålet.

nettoskuldsattningsgrad-sv-Inpublix.jpg

* Åren 2015-​2018 ej omräknade med hänsyn till ändrade redovisningsprinciper för bostadsprojekt i egen regi.
** Per 30 september 2022.


Utdelning: > 50% av årets resultat

Med marginalmålet, stabila resultat och nettoskuld inom intervallet 0,3-0,7 ska Peab kunna dela ut mer än 50 procent av årets resultat till aktieägarna.

utdelning-sv-Inpublix.jpg

* Åren 2015-​2018 ej omräknade med hänsyn till ändrade redovisningsprinciper.
** För 2019 har ingen kontant utdelning lämnats. Värdet av utdelningen av Annehem Fastigheter uppgick vid utdelningstillfället i december 2020 till 97 procent av årets resultat 2019.
*** Andelen är beräknad på årets resultat exklusive resultateffekt om 952 Mkr som uppkom vid utdelningen av Annehem Fastigheter.

 

 

Dela det här på: