Fördelning av anskaffningsvärden för aktier i Peab och Brinova vid utdelningen 2003

Riksskatteverket har i ett allmänt råd (RSV 2003:36) och meddelande (RSV M 2003:21), lämnat uppgift om fördelning av anskaffningsutgift för aktier i Peab AB (Peab) respektive Brinova Fastigheter AB (Brinova) med anledning av att Peab delat ut samtliga aktier i dotterbolaget Brinova enligt den s k Lex Asea.

Enligt Riksskatteverkets råd bör anskaffningsutgiften för aktierna i Peab fördelas mellan dessa aktier och de erhållna aktieandelarna i Brinova på följande sätt. Av anskaffningsutgiften för A- eller B-aktier i Peab AB bör 89 procent hänföras till dessa aktier och 11 procent till erhållna aktieandelar i Brinova Fastigheter AB.

Riksskatteverkets råd är generellt och bör tillämpas även på avyttring av aktieandelar i Brinova under handelsperioden, till skillnad mot vad som angavs i prospektet inför utdelningen av Brinova-aktierna. Anskaffningsutgift för Peab-aktie fördelas ut på aktieandel i Brinova. Detta innebär att även aktieägare som avyttrat aktieandel i Brinova, vilken erhållits vid utdelningen, får tillgodoräkna sig anskaffningsutgift vid kapitalvinstberäkning.


Riksskatteverkets allmänna råd och meddelanden i sin helhet finns på Riksskatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.