Fördelning av anskaffningsvärden för aktier i Peab och Peab Industri vid utdelningen 2007

Riksskatteverket har i ett allmänt råd (SKV A 2007:29) och meddelande (SKV M 2007:26), lämnat uppgift om fördelning av anskaffningsutgift för aktier i Peab AB (Peab) respektive Peab Industri AB (Peab Industri) med anledning av att Peab delat ut samtliga aktier i dotterbolaget Peab Industri enligt den s k Lex Asea.

Enligt Riksskatteverkets råd bör anskaffningsutgiften för aktierna i Peab fördelas mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Peab Industri på följande sätt. Av anskaffningsutgiften för A- eller B-aktier i Peab AB bör 68 procent hänföras till dessa aktier och 32 procent till erhållna aktier i Peab Industri AB.

Skatteverkets allmänna råd och meddelanden finns på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.