Års- och hållbarhetsredovisning 2020 – koncernchefens kommentar: Vi förbättrar vardagen där livet levs

Ett strategiskt steg i taget. Så har Peab arbetat med att utveckla verksamheten sedan den startade för mer än 60 år sedan. Med omfattande nordisk närvaro och lokal förankring är vi Nordens samhällsbyggare och förbättrar vardagen där livet levs.

Detta är ett utdrag ur ”Koncernchefen har ordet” i Peabs års- och hållbarhetsredovisning 2020. 
Läs hela vd-ordet här >>

År 2020 går till handlingarna som ett högst anmärkningsvärt år präglat av coronapandemin och dess följder. När vi på Peab summerar 2020 så blev det både framgångsrikt och viktigt för vår fortsatta utveckling. Vi ökade omsättningen med fyra procent till 57 miljarder kronor. Rörelseresultatet uppgick till 3,5 miljarder kronor och rörelsemarginalen till 6,2 procent. Siffrorna innefattar förra årets två stora strategiska transaktioner – förvärvet inom beläggnings- och ballastverksamhet och utdelningen av det tidigare helägda dotterbolaget Annehem Fastigheter.

Viktigt förvärv inom beläggning och ballast

Avgörande för att vi idag fullt ut är en nordisk samhällsbyggare med omfattande lokal närvaro är det förvärv inom beläggnings- och ballastverksamhet vi slutförde under våren. I ett slag ökade vi inte bara omsättningen inom affärsområde Industri och därmed dess betydelse i koncernen, utan även vår närvaro i Sverige, Norge och Finland samt etablerade oss inom beläggning i Danmark. Vi har nu en marknadsledande position inom beläggning och ballast i Norden. Det är helt i linje med vår affärsmodell med fyra affärsområden som samverkar och kompletterar varandra och sprider riskerna.

Utdelning av Annehem Fastigheter

På samma sätt som förvärvet av beläggnings- och ballastverksamheterna, tydliggjorde utdelningen av Annehem Fastigheter ytterligare vår kärnverksamhet som fokuserad och professionell byggare och utvecklare i Norden med hög andel egna resurser och egna medarbetare.

Förutsättningarna för oss att bedriva ett närproducerat samhällsbygge har aldrig varit bättre än idag.

Jesper Göransson, vd och koncernchef

Uppdaterad riktning framåt

Nu står vi redo att gå in i nästa fas av Peabs utveckling. Som ett led i att vi idag fullt ut är en nordisk samhällsbyggare med en delvis förändrad verksamhetsmix, omfattande lokal närvaro och fyra samverkande affärsområden, har vi från och med 2021 uppdaterade målsättningar, allt ifrån mission, affärsidé, strategiska mål till de mer konkreta finansiella och icke- finansiella målen.

Såväl de interna som de externa finansiella och icke- finansiella målen kategoriseras under de tidigare strategiska målområdena Nöjdaste kunderna i branschen, Bästa arbetsplatsen i branschen och Mest lönsamma företaget i branschen samt det nya, fjärde strategiska målområdet Ledande inom samhällsansvar i branschen. Här ingår klimat- och jämställdhetsfrågorna och internt tillkommer ytterligare ett antal mål.

Ledande inom samhällsansvar

Som en ledande nordisk samhällsbyggare har vi stor påverkan – och ett stort ansvar – som vi självklart måste ta. Det ansvaret handlar om att vi i vår egen verksamhet alltid strävar efter att välja den mest hållbara vägen och driva hållbar utveckling i branschen, vilket inte minst målen kopplade till samhällsansvar tar fasta på. År 2045 ska vi till exempel vara klimatneutrala, men vi ska också se till att vi tar vara på all den kompetens som finns i samhället och vi ska se till att den kompetensen kan arbeta i trygga och utvecklande sammanhang.

Närproducerat samhällsbygge

Det som gör oss unika är att vår verksamhet är lokal. Genom affärsområdenas samverkan tar vi vara på lokala resurser i form av egna insatsvaror, egna medarbetare och lokala underentreprenörer för att skapa en så lokal och därmed hållbar affär som möjligt.

Branschen ska också vara säker och sund. Alla som vistas på våra arbetsplatser ska göra det under trygga förhållanden. Det gäller den fysiska arbetsmiljön såväl som den sociala. Vi prioriterar dessa frågor och lägger stor vikt vid det förebyggande arbetet. Varje risk som åtgärdas är en potentiell olycka mindre.

En annan branschfråga där vi går i bräschen handlar om sund konkurrens. Genom eget arbete och samverkan i branschen säkerställer vi kontroll i alla led, inte minst i leverantörskedjan. Vi arbetar aktivt för att vår bransch ska präglas av öppna och schyssta spelregler och humana arbetsvillkor.

Framtiden talar för Peab

När vi nu lägger 2020 till handlingarna kan vi slå fast att förutsättningarna för oss att bedriva ett närproducerat samhällsbygge aldrig har varit bättre än idag. De långsiktiga drivkrafterna i omvärlden talar till Peabs fördel. Våra 15 000 fantastiska medarbetare tar varje dag verksamheten framåt genom sitt engagemang och ansvarstagande, inte minst har de gjort det under de rådande speciella omständigheterna.

Med vår starka affärsmodell har vi alla förutsättningar att nå våra strategiska mål och skapa långsiktiga värden för våra kunder, medarbetare, ägare och samhället i stort.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.