Kallelse till årsstämma i Peab AB (publ)

Välkommen till Peab ABs årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 klockan 15.00, Grevieparken, Grevie.

PROGRAM

Klockan 14.00 Inregistrering börjar

Klockan 15.00 Årsstämman inleds

ANMÄLAN M M

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 maj 2019.

– dels anmäla sig och eventuella biträden som aktieägaren avser att ta med senast fredagen den 3 maj 2019 kl 14.00. Anmälan kan göras via bolagets webbplats peab.se, per telefon 0431-893 50 eller per post till Peab AB (publ), Årsstämma, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer och person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman och i förekommande fall tillsammans med registreringsbevis. För att förenkla inregistreringen ombeds aktieägare att sända fullmakten till bolaget i samband med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på peab.se och sänds på begäran till aktieägare.

PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

DELTAGARBEKRÄFTELSE

Deltagarbekräftelse översänds i vecka 19 till aktieägare som anmält sig. Deltagarbekräftelsen ska tas med till stämman.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering ska vara verkställd senast fredagen den 3 maj 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren sin önskan om tillfällig ägarregistrering.

ÅRSREDOVISNING OCH FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG 

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 17-19, styrelsens yttrande till beslut under punkt 10 och 18 samt revisorns yttrande över riktlinjer för ersättningar finns senast från och med torsdagen den 18 april 2019 till aktieägarnas påseende på bolagets huvudkontor, Margretetorpsvägen 84 i Förslöv, samt på Peabs hemsida peab.se/stamma/. Kopia av angivna handlingar sänds på begäran till aktieägare.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, samt dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.  Stämmans öppnande

2.  Val av ordförande vid stämman

3.  Upprättande och godkännande av röstlängd

4.  Godkännande av dagordning

5.  Val av en eller två justeringsmän

6.  Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7.  Anförande av VD

8.  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9.  Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

13. Beslut om styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden

14. Val av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande

15. Val av revisor

16. Val av ledamöter till valberedning

17. Bemyndigande för styrelsen avseende nyemission av B-aktier

18. Bemyndigande för styrelsen avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier

19. Fastställande av ersättningspolicy

20. Övriga ärenden

21. Stämmans avslutande

PUNKT 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Valberedningens förslag: Göran Grosskopf väljs till ordförande vid stämman.

PUNKT 10 BESLUT OM VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2018 lämnas med 4,20 kr (4,00) kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 13 maj 2019. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden torsdagen den 16 maj 2019.

PUNKT 12 BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER

Valberedningens förslag: Åtta (oförändrat) styrelseledamöter. En (oförändrat) revisor utan revisorssuppleant, förutsatt att ett registrerat revisionsbolag väljs som bolagets revisor.

PUNKT 13 BESLUT OM STYRELSE-, UTSKOTTS- OCH REVISIONSARVODEN

Valberedningens förslag:

Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 900 000 (800 000) kr och till varje övrig ledamot i styrelsen med 450 000 (400 000) kr. För arbete i Ersättningsutskottet och Finansutskottet föreslås att arvode utgår med 75 000 (60 000) kr för respektive ledamot i vardera utskott. För arbete i Revisionsutskottet föreslås att arvode till ordförande utgår med 150 000 (120 000) kr och till varje övrig ledamot med 75 000 (60 000) kr. Det sammantagna arvodet till ledamöterna föreslås uppgå till 4 875 000 (4 260 000) kr. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

PUNKT 14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE

Valberedningens förslag:

Omval av Karl-Axel Granlund, Göran Grosskopf, Liselott Kilaas, Kerstin Lindell, Mats Paulsson, Fredrik Paulsson, Malin Persson och Lars Sköld. Göran Grosskopf utses till ordförande och Mats Paulsson till vice ordförande.

PUNKT 15 VAL AV REVISOR

Valberedningens förslag: Omval av registrerade revisionsbolaget, KPMG AB. Om KPMG AB väljs kommer Dan Kjellqvist att vara ansvarig revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

PUNKT 16 VAL AV LEDAMÖTER TILL VALBEREDNING

Aktieägare representerande drygt 61 procent av den totala andelen röster i bolaget (Ekhaga Utveckling AB, AB Axel Granlund och Mats Paulsson) föreslår följande beträffande valberedningen: För tiden fram till årsstämma 2020 föreslås omval av Mats Rasmussen (Ekhaga Utveckling AB), Ulf Liljedahl (AB Axel Granlund), Malte Åkerström (Mats Paulsson) och Göran Grosskopf (styrelsens ordförande). Som ordförande i valberedningen föreslås Ulf Liljedahl. För den händelse någon av valberedningens ledamöter lämnar denna innan valberedningens arbete för året är slutfört, uppdras åt ordföranden för valberedningen att vid behov utse ny ledamot till valberedningen. Om det är ordförande som lämnar utser övriga ledamöter ny ordförande som sedan, vid behov, beslutar om utseende av ny ledamot.

PUNKT 17 BEMYNDIGANDE AVSEENDE NYEMISSION AV B-AKTIER

Bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av B-aktier motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

PUNKT 18 BEMYNDIGANDE AVSEENDE FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma,

- fatta beslut om att, på NASDAQ Stockholm AB eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare eller aktieägare av aktier av ett visst slag, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget. Aktierna får förvärvas på NASDAQ Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid förvärv genom förvärvserbjudande, till en kurs motsvarande lägst börskurs vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 30 procent uppåt. Aktier får endast förvärvas mot vederlag i pengar,

- fatta beslut om att, på NASDAQ Stockholm AB eller i samband med t ex företagsförvärv och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, överlåta högst samtliga egna aktier som bolaget innehar, på NASDAQ Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid avyttring på annat sätt med ett pris som motsvarar börskursen på aktierna vid tiden för överlåtelsen med den avvikelse styrelsen finner lämplig.

Syftet med bemyndigandet ska vara att förbättra bolagets kapitalstruktur och/eller att användas vid finansiering av förvärv m m.

PUNKT 19 FASTSTÄLLANDE AV ERSÄTTNINGSPOLICY

Styrelsens förslag till ersättningspolicy motsvarar den ersättningspolicy som antogs vid årsstämman 2018.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antal registrerade aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsen till totalt 296 049 730 representerande 604 929 343 röster, varav 34 319 957 A-aktier representerande 343 199 570 röster och 261 729 773 B-aktier representerande 261 729 773 röster. Av det totala antalet registrerade aktier innehar Bolaget 1 086 984 B-aktier, vilka ej är röstberättigade.

Förslöv i mars 2019

Peab AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Kajsa Jacobsson, presschef Peab, mobil: 0725-33 34 84

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.