Peabs styrelse föreslår ny tidpunkt för utdelning av Annehem Fastigheter

Peabs styrelse har idag beslutat att föreslå att samtliga aktier i Annehem Fastigheter ska delas ut till bolagets aktieägare och börsnoteras, i första hand under fjärde kvartalet 2020 och i andra hand under första kvartalet 2021, förutsatt att marknadsförhållandena tillåter det. Vid utdelningen av Annehem Fastigheter kommer skillnader mellan marknadsvärden och bokförda värden samt eliminerade byggresultat att resultatföras i Peab. Preliminärt uppgår detta till cirka 850 Mkr. Peabs styrelse har beslutat att inte lämna nytt förslag om kontantutdelning, utan årsstämmans beslut att ingen kontantutdelning lämnas ligger fast.

Det förslag som styrelsen lämnade i samband med publiceringen av bokslutsrapporten för 2019 var en oförändrad kontantutdelning uppgående till 4,20 kr per aktie samt en extrautdelning av samtliga aktier i fastighetsbolaget Annehem Fastigheter. Dessa förslag drogs tillbaka under mars och april med anledning av coronapandemin och dess följder i omvärlden.

Baserat på de marknadsbedömningar samt den utveckling för verksamheten som presenterades i delårsrapporten för det andra kvartalet, har Peabs styrelse och ledning idag gjort en uppdaterad bedömning av förutsättningarna för att lämna utdelning. Slutsatsen är att marknadsförutsättningarna har stabiliserats och att förutsättningarna för en utdelning samt notering av Annehem Fastigheter föreligger.

Peabs styrelse föreslår därför att utdelningen och börsnoteringen av samtliga aktier i Annehem Fastigheter ska ske, i första hand under fjärde kvartalet 2020 och i andra hand under första kvartalet 2021, under förutsättning att marknadsförhållandena tillåter det samt att Annehem erhåller finansiering på marknadsmässiga villkor. Peabs styrelse har dessutom beslutat att inte lämna nytt förslag om kontantutdelning, utan årsstämmans beslut att ingen kontantutdelning lämnas ligger fast.

Annehem Fastigheter kommer preliminärt att äga färdigställda fastigheter med ett marknadsvärde uppgående till cirka 3 200 Mkr. Fastighetsbeståndet i Bara som tidigare avsågs att inkluderas i Annehem Fastigheter kommer inte att ingå. De 50 procent av aktierna i Point Hyllie Holding AB, som äger Choice Hotell och kontorsfastigheten The Point i Hyllie, och som tidigare avsågs att ägas av Annehem Fastigheter kommer att fortsatt ägas av Peab. Vidare kommer Annehem att ha avtal med Peab om förvärv av ytterligare två fastigheter med ett marknadsvärde om sammanlagt cirka 400 Mkr som färdigställs och tillträds under 2021.

Vid utdelningen av Annehem Fastigheter kommer skillnader mellan marknadsvärden och bokförda värden samt eliminerade byggresultat att resultatföras i Peab. Preliminärt uppgår detta till cirka 850 Mkr. Skillnaden mot tidigare bedömning om 1 200 Mkr beror i huvudsak på att andelarna i Point Hyllie Holding AB inte kommer att ägas av Annehem Fastigheter.

Peab har tidigare informerat om valet av de fyra styrelseledamöterna i Annehem Fastigheter: Göran Grosskopf, ordförande, Pia Andersson, Jesper Göransson och Anders Hylén. Idag har också Lars Ljungälv och Karin Ebbinghaus utsetts till styrelseledamöter, vilket betyder att styrelsen kommer att bestå av sex bolagsstämmovalda ledamöter. Mer information om styrelseledamöterna lämnas i informationsbroschyren som kommer att publiceras inför den extra bolagsstämman. Informationsbroschyren kommer bland annat även att innehålla en beskrivning av Annehem Fastigheters slutliga struktur, liksom transaktionen och finansiella effekter för Peab. Peabs styrelse avser att kalla till en extra bolagsstämma när den exakta tidplanen för utdelning av Annehem Fastigheter har fastställts.

Att dela ut Annehem är lika rätt idag som det var i februari. Utdelningen skapar möjligheter till ytterligare värdeskapande för Peabs aktieägare i såväl Peabs som Annehems verksamheter, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab, nås genom
Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 0725-33 31 45

 

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbuksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020 kl.16.15 CEST.

Jesper Göransson

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.