Peab ändrar redovisningsprinciper avseende projekt med svenska bostadsrättsföreningar

Som tidigare meddelats har Peab erhållit brev och avstämningsskrivelser från Finansinspektionen avseende frågan huruvida svenska bostadsrättsprojekt ska konsolideras i Peabs koncernredovisning. Den 28 januari 2020 erhöll Peab ytterligare en skrivelse där det framgår att det är Finansinspektionens uppfattning att konsolidering ska ske. Peab har att inkomma med svar innan Finansinspektionen fattar sitt slutliga beslut.

Det är fortsatt Peabs uppfattning att Peab inte har bestämmande inflytande över bostadsrättsföreningar från den tidpunkt då avtal tecknats avseende marköverlåtelse och totalentreprenad och att konsolidering därmed ej ska ske enligt bestämmelser i IFRS 10 Koncernredovisning. Detta är en slutsats som delas av Peabs revisorer. Dessa principer har under flera år tillämpats av ett antal aktörer och det har bevisligen funnits utrymme för olika tillämpningar bland börsföretag under denna tid.

Peab gör bedömningen att det inte finns några utsikter att ändra Finansinspektionens uppfattning och har därför beslutat att oberoende av Finansinspektionens beslut i ärendet ändra redovisningsprinciperna från och med den 1 januari 2020. Det innebär därmed att projekt med svenska bostadsrättsföreningar kommer att konsolideras i Peabs räkenskaper från 2020 och omräkningstal för 2019 kommer att publiceras.

Peabs riskbild och finansiella position ändras inte på grund av den förändrade redovisningen. Förändringen påverkar inte heller Peabs finansieringsavtal.

För att skapa tydlighet och möjlighet för marknaden att följa Peabs utveckling avseende bostadsprojekt i egen regi kommer Peab att presentera även en operativ redovisning där dessa projekt i Sverige, Norge och Finland kommer att redovisas med intäkt redovisad över tid i takt med att projekten successivt färdigställs. Även finansiella nyckeltal som t ex nettoskuld kommer att redovisas med hänsyn tagen till dessa förutsättningar. Detta  är också den modell Peab idag och fortsättningsvis kommer att använda för sin interna styrning.

Peab kommer att presentera omräknade resultat- och balansräkningar samt nyckeltal för 2019 i god tid före avlämnandet av årets första kvartalsrapport. Även omräknade operativa räkenskaper kommer att publiceras.

För ytterligare information, kontakta:

Niclas Winkvist, CFO Peab, nås genom Kajsa Jacobsson, presschef Peab, 0725-33 34 84

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.