Kommuniké från Peabs årsstämma 2020

Vid onsdagens årsstämma fastställde Peabs aktieägare resultat- och balansräkning, beslutade om vinstdisposition, val av och arvode till styrelse och revisor samt val av valberedning. Stämman bemyndigade också styrelsen att besluta om nyemission och om överlåtelse av egna aktier samt fastställde ny ersättningspolicy och förändringar i bolagsordningen.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens reviderade förslag att inte lämna någon utdelning för verksamhetsåret 2019 med anledning av den osäkerhet som spridningen av coronaviruset skapat.

Vidare fastställde stämman bolagets respektive koncernens balans- och resultaträkningar för 2019 samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att styrelsen ska utökas från åtta till nio stämmovalda ordinarie ledamöter. Stämman omvalde Karl-Axel Granlund, Göran Grosskopf, Liselott Kilaas, Kerstin Lindell, Fredrik Paulsson, Mats Paulsson, Malin Persson och Lars Sköld samt valde in Anders Runevad som ny styrelseledamot. Göran Grosskopf utsågs till ordförande och Mats Paulsson till vice ordförande.

Arvode till styrelsens ordförande beslutades utgå med 900 000 kr (oförändrat) och till varje övrig ledamot i styrelsen med 450 000 kr (oförändrat). För arbete i Ersättningsutskottet och Finansutskottet beslutades att arvode utgår med 75 000 kr (oförändrat) för respektive ledamot i vardera utskott. För arbete i Revisionsutskottet beslutades att arvode till ordförande utgår med 150 000 kr (oförändrat) och till varje övrig ledamot med 75 000 kr (oförändrat). Det sammantagna arvodet till ledamöterna beslutades uppgå till 5 325 000 (4 875 000) kr.

För tiden till och med utgången av årsstämman 2021 omvaldes, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, till revisor det registrerade revisionsbolaget, KPMG AB, med Dan Kjellqvist som huvudansvarig revisor. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att valberedningens sammansättning ska bestå av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna enligt aktieboken per den 30 september samt bolagets styrelseordförande. Valberedningen utser inom sig ordförande för valberedningen. För den händelse någon av valberedningens ledamöter lämnar valberedningen innan dess arbete för året är slutfört ska ordföranden för valberedningen, vid behov, utse ny ledamot till valberedningen. Om det är ordförande som lämnar utser övriga ledamöter ny ordförande som sedan beslutar om utseende av ny ledamot.

Stämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av B-aktier motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

Stämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om att, på NASDAQ Stockholm AB eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare eller aktieägare av aktier av ett visst slag, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas på NASDAQ Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid förvärv genom förvärvserbjudande, till en kurs motsvarande lägst börskurs vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 30 procent uppåt. Aktier får endast förvärvas mot vederlag i pengar.

Stämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att, på NASDAQ Stockholm AB eller i samband med t ex företagsförvärv och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, överlåta högst samtliga egna aktier som bolaget innehar, på NASDAQ Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid avyttring på annat sätt med ett pris som motsvarar börskursen på aktierna vid tiden för överlåtelsen med den avvikelse styrelsen finner lämplig.

Styrelsens förslag till ny ersättningspolicy antogs av stämman. Den nya ersättningspolicyn har tagits fram för att uppfylla förändringar i lag och Svensk kod för bolagsstyrning. Ersättningspolicyn omprövas av stämman vid behov och senast om fyra år.

Stämman antog också styrelsens förslagna ändringar av bolagsordningen. De antagna ändringarna består dels av anpassningar till förändringar i sådan lagstiftning som bolagsordningen hänvisar eller är relaterad till, dels av språkmodernisering.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Juha Hartomaa, IR-chef, 0725-33 31 45

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.