Kallelse till extra bolagsstämma i Peab AB

Peab AB (publ) org.nr 556061-4330, med säte i Båstad kommun, kallar härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12 november 2020.

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Peab välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna extra bolagsstämma genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Information om de vid extra stämman fattade besluten offentliggörs den 12 november 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

För att en aktieägare ska ha rätt att genom poströstning delta vid extra bolagsstämman ska denne

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 november 2020,
 • dels senast onsdagen den 11 november 2020 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till extra stämman enbart kan göras genom poströstning.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 6 november 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats https://peab.se/extrastamma.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 11 november 2020. Formuläret kan skickas med e-post till GeneralMeetingSevices@euroclear.eu eller med post till Peab AB (publ), ”EGM”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med bankID via Euroclear Sweden ABs hemsida, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär för den som vill poströsta genom ombud finns på bolagets webbplats https://peab.se/extrastamma.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

För frågor om extra bolagsstämman eller för att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 90 77 (måndag-fredag kl 09.00-16.00).

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Peab AB (publ), att. Karin Malmgren, Margretetorpsvägen 84, 269 73 Förslöv eller via e-post till stamma@peab.se, senast måndagen den 2 november 2020. Upplysningarna lämnas genom att hållas tillgängliga hos Peab AB (publ), Margretetorpsvägen 84, Förslöv och på bolagets webbplats https://peab.se/extrastamma senast lördagen den 7 november 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt det och uppgett sin postadress eller e-postadress.

Förslag till Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Upprättande och godkännande av röstlängd
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om vinstutdelning och avstämningsdag
 8. Stämman avslutas

Punkt 2 Val av ordförande på stämman

Styrelsen föreslår styrelsens ordförande Göran Grosskopf som ordförande vid den extra bolagsstämman eller, vid hans förhinder, den som styrelsen anvisar.

PUNKT 4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Styrelsen föreslår Staffan Ringvall, Handelsbanken Fonder och Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB eller vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar, till personer att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

PUNKT 5 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Peab AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras och tillstyrks av justeringspersonerna.

PUNKT 7 BESLUT OM VINSTUTDELNING OCH AVSTÄMNINGSDAG

Styrelsen offentliggjorde den 27 augusti 2020 sin avsikt att dela ut delar av Peabs färdigställda fastigheter genom att dela ut det helägda dotterbolaget Annehem Fastigheter AB, till Peabs aktieägare och att notera B-aktierna i Annehem Fastigheter på Nasdaq Stockholm. Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att samtliga aktier i Annehem Fastigheter delas ut med ett utdelningsratio 1:5, vilket innebär att en (1) aktie i Peab medför rätt till en (1) aktierätt av samma slag i Annehem Fastigheter, varvid fem (5) aktierätter ger rätt till en (1) aktie av samma slag i Annehem Fastigheter.

Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman beslutar att styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätten att erhålla aktier i Annehem Fastigheter. Avstämningsdagen förväntas inträffa i nära samband med noteringen av B-aktierna i Annehem Fastigheter och senast innan årsstämman 2021.

Värdet på utdelningen av aktierna i Annehem Fastigheter bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av aktierna till Peabs aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. Peab uppskattar det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelning till ett belopp om cirka 2 000 000 000 kronor, vilket är det totala värde som föreslås delas ut till aktieägarna. Beloppet innefattar cirka 800 Mkr som en effekt av värdering till verkligt värde. Per 31 december 2019 uppgick det fria egna kapitalet till 7 155 375 876 kronor. Vid årsstämman den 6 maj 2020 beslutades inte om någon utdelning till aktieägarna och det kvarstående disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen, efter utdelningen, uppgår till cirka 5 155 375 876 kronor.

En informationsbroschyr med ytterligare information om utdelningen och om Peabs verksamhet kommer att publiceras senast den 29 oktober 2020.

HANDLINGAR

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § finns tillgängligt på bolagets webbplats, https://peab.se/extrastamma senast tre veckor före stämman. Års- och hållbarhetsredovisning för 2019 inklusive revisionsberättelsen finns tillgänglig på bolagets webbplats, https://peab.se/om-peab/finansiell-information. Samtliga handlingar finns också tillgängliga hos bolaget på adress Margretetorpsvägen 84 i Förslöv. En informationsbroschyr med ytterligare information om utdelningen och om Peabs verksamhet kommer att publiceras senast den 29 oktober 2020. Kopia av angivna handlingar sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Handlingarna kan begäras på telefon 08-402 90 77 eller via post till Peab AB (publ), ”EGM”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Antalet aktier och röster

Antal registrerade aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsen till totalt 296 049 730 representerande 604 929 343 röster, varav 34 319 957 A-aktier representerande 343 199 570 röster och 261 729 773 B-aktier representerande 261 729 773 röster. Av det totala antalet registrerade aktierna innehar bolaget 1 086 984 B-aktier, vilka ej är röstberättigade.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den Integritetspolicy för bolagsstämmor som Peab tillämpar: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Förslöv i oktober 2020

Peab AB (publ)

Styrelsen

                     

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 072 533 31 45

 

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbuksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2020 kl. 15.00 CEST.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.