Peab kallar till extra stämma för att besluta om utdelning av Annehem Fastigheter

Peabs styrelse har idag den 19 oktober kallat till extra stämma den 12 november för att aktieägarna ska besluta om dess förslag att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Annehem Fastigheter. Avsikten är att notera B-aktierna i Annehem Fastigheter på Nasdaq Stockholm under december 2020. Utdelningen motsvarar ett eget kapital om cirka två miljarder kronor.

Styrelsen föreslår utdelning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Annehem Fastigheter. Utdelningsration är 1:5, vilket innebär att en (1) aktie i Peab medför rätt till en (1) aktierätt av samma slag i Annehem Fastigheter, varvid fem (5) aktierätter ger rätt till en (1) aktie av samma slag i Annehem Fastigheter.

Utdelningen motsvarar ett eget kapital om cirka två miljarder kronor. Nivån på eget kapital och belåningen i Annehem Fastigheter har fastställts baserat på nuvarande fastighetsbestånd samt med beaktande av framtida tillväxt.

Om extra stämman röstar i enlighet med förslaget att dela ut Annehem Fastigheter förväntas avstämningsdagen inträffa i nära samband med noteringen av B-aktierna i Annehem Fastigheter. Styrelsens avsikt är att notering ska ske under december 2020.

Vid utdelningen av Annehem Fastigheter kommer skillnader mellan verkligt värde och bokförda värden att resultatföras i Peabs koncernredovisning. Preliminärt uppgår detta till cirka 800 miljoner kronor. Därutöver tillkommer eliminerade byggresultat om cirka 50 miljoner kronor.

– Annehem Fastigheter äger ett attraktivt fastighetsbestånd, huvudsakligen bestående av nybyggda kommersiella fastigheter, och har som separat bolag goda förutsättningar till framtida tillväxt med lönsamhet. Nu fortsätter Annehem Fastigheter och Peab var för sig, att skapa långsiktiga värden för aktieägarna, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab.

Mer information om utdelningen och noteringen av Annehem Fastigheter lämnas senast den 29 oktober i den informationsbroschyr som ska publiceras inför den extra bolagsstämman. Informationsbroschyren kommer bland annat att innehålla en beskrivning av Annehem Fastigheters slutliga struktur, transaktionen samt finansiella effekter för Peab.

Se även separat pressmeddelande med kallelse till den extra bolagsstämman.

Om Annehem Fastigheter:

Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Annehem Fastigheter äger tillgångar i form av färdigställda fastigheter per 30 september 2020 till ett verkligt värde om cirka 3 000 miljoner kronor. Annehem Fastigheter ska också förvärva ytterligare fastigheter av Peab efter färdigställande mellan hösten 2020 och 2021. Det överenskomna underliggande fastighetsvärdet för dessa fastigheter är 693 miljoner kronor.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab, nås genom

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 0725-33 31 45

Jesper Göransson

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.