Kallelse till årsstämma i Peab AB

Aktieägarna i Peab AB (publ) (org.nr 556061-4330, säte: Båstad) kallas till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl. 16.00 i Grevieparken, Grevie, Båstad.

Inregistrering sker från kl. 15.00.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på stämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Peabs bolagsordning.

Rätt att delta och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

  • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållanden den 27 april 2022 och
  • senast den 29 april 2022 anmäla sig till stämman enligt anvisningarna nedan.

Anmälan kan göras via bolagets webbplats www.peab.se, per telefon 0431-893 50 eller per post till Peab AB (publ), Årsstämma, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, registrerat aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman och i förekommande fall tillsammans med registreringsbevis eller annan behörighetshandling. För att förenkla inregistreringen ombeds aktieägare att sända fullmakten och eventuella behörighetshandlingar till bolaget i samband med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Peabs webbplats www.peab.se/stamma och sänds på begäran till aktieägare.

Deltagande genom poströstning

Den som önskar delta i stämman genom poströstning personligen eller genom ombud ska

  • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållanden den 27 april 2022 och
  • senast fredagen den 29 april 2022 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Peabs webbplats www.peab.se/stamma. För att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 90 77 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00). Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 29 april 2022. Formuläret kan skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller med post till Peab AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med svenskt bankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats www.peab.se/stamma. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Förvaltarregistrerade aktieinnehav

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste - utöver att anmäla sig - begära att aktierna tillfälligt omregistreras i aktieägarens eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 april 2022..Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägaren begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 29 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande                              

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Verkställande direktörens anförande

9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag

11. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport 2021 för godkännande

12. Beslut ifråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

13. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

14  Beslut om styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden

15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

16. Val av revisor

17. Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen

18. Bemyndigande för styrelsen avseende nyemission av B-aktier

19. Bemyndigande för styrelsen avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier

20. Förslag från aktieägaren Tommy Jonasson angående bildandet av ett  integrationsinstitut med verksamhet i Öresundsregionen

21. Övriga ärenden

22. Stämmans avslutande

VALBEREDNING

Valberedningen inför årsstämman består av Anders Sundström (utsedd av Ekhaga Utveckling AB samt Mats Paulsson med familj), Ulf Liljedahl (utsedd av AB Axel Granlund och ordförande i valberedningen) och Anders Runevad (styrelsens ordförande i Peab).

BESLUTSFÖRSLAG M M

PUNKT 2 VAL AV ORDFÖRANDE PÅ STÄMMAN

Styrelsen föreslår styrelsens ordförande Anders Runevad som ordförande vid  årsstämman eller, vid hans förhinder, den som styrelsen anvisar.

PUNKT 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Peab AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras och tillstyrks av justeringspersonerna.

PUNKT 5 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Styrelsen föreslår Ingemar Jönsson, Båstad och Stefan Persson, Ängelholm att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

PUNKT 10 BESLUT OM VINSTUTDELNING

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2021 lämnas med 5,00 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 9 maj 2022. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden torsdagen den 12 maj 2021.

PUNKT 11 STYRELSENS ERSÄTTNINGSRAPPORT

Ersättningsrapporten för 2021 finns på www.peab.se/stamma.

PUNKT 13 BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER

Valberedningens förslag: Åtta (oförändrat) styrelseledamöter och en revisor (oförändrat).

PUNKT 14 BESLUT OM STYRELSE-, UTSKOTTS- OCH REVISIONSARVODEN

Valberedningens förslag:

Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 1 200 000 (1 100 000) kr och till varje övrig ledamot i styrelsen med 600 000 (550 000) kr. För arbete i Ersättningsutskottet och Finansutskottet föreslås att arvode utgår med 80 000 (75 000) kr för respektive ledamot i vardera utskott. För arbete i Revisionsutskottet föreslås att arvode till ordförande utgår med 165 000 (150 000) kr och till varje övrig ledamot med 80 000 (75 000) kr. Det sammantagna arvodet till ledamöterna föreslås uppgå till 6 285 000 (5 775 000) kr. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

PUNKT 15 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Valberedningens förslag: Omval av Karl-Axel Granlund, Magdalena Gerger, Liselott Kilaas, Kerstin Lindell, Fredrik Paulsson, Malin Persson, Anders Runevad och Lars Sköld. Anders Runevad utses till ordförande.

PUNKT 16 VAL AV REVISOR

Valberedningens förslag: Omval av registrerade revisionsbolaget EY. Om EY väljs kommer Jonas Svensson att vara ansvarig revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

PUNKT 17 PRINCIPER FÖR VALBEREDNINGENS TILLSÄTTNING OCH INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN

Valberedningens förslag:

1.1 Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses i denna instruktion de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad.

1.2 Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista bankdagen i september blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.

1.3 Uppgifter i Euroclear Sweden AB:s register per den sista bankdagen i september om ägarförhållanden/ägargrupperingar ska ligga till grund för fastställandet av vilka aktieägare som äger utse en ledamot i valberedningen.

1.4 Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

1.5 Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.

1.6 Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot i valberedningen (”ny storägare”), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot i valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen.

1.7 En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Om sådant byte sker ska aktieägaren utan dröjsmål anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Anmälan ska innehålla namnet på entledigad ledamot och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.

1.8 Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande).

1.9 Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Om de större aktieägare som har rätt att utse ledamöter till valberedningen önskar utse personer som gör att de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i Koden inte uppfylls, ska, vid utseende av ledamöter som baseras på bestämmelsen i punkt 1.2 ovan, en större aktieägare ha företräde till sitt förstahandsval av ledamot framför en mindre aktieägare. Vid utseende av ny ledamot enligt bestämmelserna i punkt 1.6-1.8 ovan, ska den aktieägare som ska utse en ny ledamot, vid utseende av ny ledamot, beakta den befintliga valberedningens sammansättning.

PUNKT 18 BEMYNDIGANDE AVSEENDE NYEMISSION AV B-AKTIER

Styrelsen föreslår bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av B-aktier motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

PUNKT 19 BEMYNDIGANDE AVSEENDE FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Styrelsen föreslår bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma,

  • fatta beslut om att, på NASDAQ Stockholm AB eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare eller aktieägare av aktier av ett visst slag, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget. Aktierna får förvärvas på NASDAQ Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid förvärv genom förvärvserbjudande, till en kurs motsvarande lägst börskurs vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 30 procent uppåt. Aktier får endast förvärvas mot vederlag i pengar,
  • fatta beslut om att, på NASDAQ Stockholm AB eller i samband med t ex företagsförvärv och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, överlåta högst samtliga egna aktier som bolaget innehar, på NASDAQ Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid avyttring på annat sätt med ett pris som motsvarar börskursen på aktierna vid tiden för överlåtelsen med den avvikelse styrelsen finner lämplig.

Syftet med bemyndigandet ska vara att förbättra bolagets kapitalstruktur och/eller att användas vid finansiering av förvärv m m.

PUNKT 20 FÖRSLAG FRÅN AKTIEÄGAREN TOMMY JONASSON AMGÅENDE BILDANDET AV ETT INTEGRATIONSINSTITUT MED VERKSAMHET I ÖRESUNDSREGIONEN

Aktieägaren Tommy Jonasson föreslår ”att bolagsstämman beslutar att uppdraga åt styrelsen att medverka vid bildandet av ett integrationsinstitut med verksamhet i Öresundsregionen (Landskrona-Köpenhamn) och för ändamålet avsätta 10.000.000 (tio miljoner) SEK av årets vinst.”

MAJORITETSREGLER

För giltigt beslut enligt punkt 18 och 19 fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR ÅRSREDOVISNING OCH FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 18-19, styrelsens yttrande till beslut under punkt 10 och 19, ersättningsrapport och revisorsyttrande över tillämpningen av riktlinjer för ersättningar, valberedningens beskrivning av sitt arbete inför årsstämman 2022 och valberedningens motiverade yttrande över förslag till styrelsen finns senast från och med torsdagen den 14 april 2022 till aktieägarnas påseende på bolagets huvudkontor, Margretetorpsvägen 84 i Förslöv, samt på bolagets webbplats www.peab.se/stamma. Kopia av angivna handlingar sänds på begäran till aktieägare.

Sådan begäran kan göras på telefon 08-402 90 77 eller via post till Peab AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget och utan nämnvärd olägenhet för någon enskild person, lämna upplysningar om (i) förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och (ii) förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antal registrerade aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsen till totalt

296 049 730 representerande 604 929 343 röster, varav 34 319 957 A-aktier

representerande 343 199 570 röster och 261 729 773 B-aktier representerande 261 729 773 röster. Av det totala antalet registrerade aktierna innehar bolaget

1 086 984 B-aktier, vilka ej är röstberättigade.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den Integritetspolicy för bolagsstämmor som Peab tillämpar: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Förslöv i mars 2022

Peab AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 072 533 31 45

Jesper Göransson Augusti 2021

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.