Kommuniké från Peabs årsstämma 2022

Vid torsdagens årsstämma i Peab AB (publ) omvaldes Anders Runevad till ny styrelseordförande. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning, beslutade om vinstdisposition, val av och arvode till styrelse och revisor samt val av valberedning och beslut om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för den. Stämman bemyndigade också styrelsen att besluta om nyemission och om överlåtelse av egna aktier.

Årsstämman genomfördes i Grevieparken i Båstad. Aktieägare kunde även utöva sin rösträtt på stämman genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Peabs bolagsordning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning för räkenskapsåret 2021 lämnas med 5,00 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning beslutades måndagen den 9 maj 2022.

Vidare fastställde stämman bolagets respektive koncernens balans- och resultaträkningar för 2021 samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att välja om Karl-Axel Granlund, Magdalena Gerger, Liselott Kilaas, Kerstin Lindell, Fredrik Paulsson, Malin Persson, Lars Sköld och Anders Runevad. Anders Runevad valdes till ny styrelseordförande.

Arvode till styrelsens ordförande beslutades utgå med 1 200 000 kr (1 100 000) kr och till varje övrig ledamot i styrelsen med 600 000 kr (550 000). För arbete i Ersättningsutskottet och Finansutskottet beslutades att arvode utgår med 80 000 kr (75 000) för respektive ledamot i vardera utskott. För arbete i Revisionsutskottet beslutades att arvode till ordförande utgår med 165 000 kr (150 000) och till varje övrig ledamot med 80 000 kr (75 000). Det sammantagna arvodet till ledamöterna beslutades uppgå till 6 285 000 kr (5 775 000).

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation omvaldes det registrerade revisionsbolaget EY till revisor och Jonas Svensson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen. Bland annat ska valberedningens sammansättning bestå av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna enligt aktieboken per den sista bankdagen i september samt bolagets styrelseordförande. Om någon eller några av de största aktieägarna avstår från att utse ledamot i valberedningen ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen, i turordning efter storlek, tills valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande. För den händelse någon av valberedningens ledamöter lämnar valberedningen innan dess arbete för året är slutfört ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande för valberedningen.

Stämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av B-aktier motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

Stämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om att, på Nasdaq Stockholm AB eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare eller aktieägare av aktier av ett visst slag, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas på Nasdaq Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid förvärv genom förvärvserbjudande, till en kurs motsvarande lägst börskurs vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 30 procent uppåt. Aktier får endast förvärvas mot vederlag i pengar.

Stämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att, på Nasdaq Stockholm AB eller i samband med till exempel företagsförvärv och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, överlåta högst samtliga egna aktier som bolaget innehar, på Nasdaq Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid avyttring på annat sätt med ett pris som motsvarar börskursen på aktierna vid tiden för överlåtelsen med den avvikelse styrelsen finner lämplig.

Årsstämman avslog förslag som lades fram av en aktieägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Juha Hartomaa, IR-chef, 0725 33 31 45

Anders Runevad

Jesper Göransson 2021 01 mattiasbarda se

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.