Peabs styrelse har beslutat om återköp av egna aktier

Styrelsen i Peab AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2022 fattat beslut om att återköpa egna aktier.

Återköpen kommer att genomföras löpande, vid ett eller flera tillfällen, fram till årsstämman 2023. Syftet med återköpen är att förbättra bolagets kapitalstruktur.

Återköpen ska göras på Nasdaq Stockholmsbörsen i enlighet med Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares – NASDAQ Stockholm (Supplement D) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR).

Enligt styrelsebeslutet får återköp under perioden genomföras till ett belopp uppgående till maximalt 500 miljoner svenska kronor och får inte innebära att innehavet av egna aktier kommer att överstiga tio procent av totalt antal utestående aktier i bolaget.

Återköp får endast ske till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm.

Ett av koncernens finansiella mål, nettoskuldsättningsgraden, är att nettoskulden i förhållande till eget kapital enligt segmentsredovisning ska vara i intervallet 0,3 - 0,7. Per den 31 mars 2022 uppgår nettoskuldsättningsgraden till 0,2 (0,2 per 31 december 2021), vilket är lägre än målintervallet. 

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 296 049 730, varav 34 319 957 A-aktier och 261 729 773 B-aktier, varav Peab AB innehar 1 086 984 egna B-aktier.

Peab har gett Nordea Bank Abp i uppdrag att hantera återköpsprogrammet. Rapportering av genomförda återköp kommer att ske i enlighet med gällande regler.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niclas Winkvist, CFO Peab, 073 384 75 00

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 072 533 31 45

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbuksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2022 kl. 18.00 CET.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.