Peab publicerar preliminärt bokslut för helåret 2023

Peab anpassar sin verksamhet för att möta den kraftigt försämrade bostadsmarknaden samt tar kostnader för reserveringar, nedskrivningar och omstruktureringar om totalt 525 Mkr som belastar det fjärde kvartalet 2023. Styrelsen avser att föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 kronor per aktie.

De senaste åren har präglats av en på många sätt turbulent omvärld. Det har inneburit såväl ökningar av byggkostnader som drastiskt höjda räntor. För Peabs del har produktionsstarterna av bostäder fallit kraftigt sedan toppåret 2021 och starterna av bostadsrätter har näst intill avstannat helt. Försämringen på bostadsmarknaden har, förutom projektutvecklingsverksamheten, även påverkat Peabs affärsområde Bygg. Byggverksamheten har dock till stor del kunnat ställa om till andra typer av husbyggande. Orderingången för affärsområde Bygg har minskat med 26 procent sedan 2021, medan orderingången specifikt för bostadsprojekt har minskat med 78 procent.

För att anpassa kostnadsmassan till en lägre verksamhetsvolym och säkerställa fortsatt lönsamhet genomförs därför ett antal åtgärder. Organisationerna inom byggproduktion, bostadsutveckling, uthyrningsverksamhet samt centrala stödfunktioner anpassas vilket medför omstrukturerings-kostnader, men också sänkta omkostnader framöver. Inom affärsområde Bygg görs projektnedskrivningar av dels bostadsprojekt som är erhållna före krigsutbrottet i Ukraina och som påverkats av prisökningar, dels av ett antal projekt i den norska verksamheten. Sammantaget uppgår reserveringar och omstruktureringskostnader till 400 Mkr. Därutöver görs nedskrivning av goodwill i den norska byggverksamheten med 125 Mkr. Sammantaget innebär dessa åtgärder engångseffekter om 525 Mkr, som belastar det fjärde kvartalet 2023 där 465 Mkr belastar affärsområde Bygg och 60 Mkr belastar Koncerngemensamt.

Peab redovisar enligt segmentsredovisning ett preliminärt bokslut för januari-december 2023 enligt följande (samtliga siffror inom parentes avser 2022):

 • Nettoomsättning 58 821 Mkr (63 135)
 • Rörelseresultat 1 853 Mkr (2 741)
 • Rörelsemarginal 3,2 procent (4,3)
 • Resultat efter skatt 1 413 Mkr (2 037)
 • Nettoskuld 8 676 Mkr (6 899)
 • Nettoskuldsättningsgrad 0,6 (0,5)
 • Orderingång 45 108 Mkr (53 259)
 • Kassaflöde före finansiering -1 291 Mkr (-1 955)

Peab redovisar enligt IFRS ett preliminärt bokslut för januari-december 2023 enligt följande:

 • Nettoomsättning 61 600 Mkr (61 933)
 • Rörelseresultat 2 586 Mkr (2 557)
 • Rörelsemarginal 4,2 procent (4,1)
 • Resultat efter skatt 1 988 Mkr (1 831)

Preliminärt utfall januari-december 2023 affärsområden och koncern

Mkr Nettoomsättning Rörelseresultat
Rörelsemarginal,
%
Bygg 27 780 41 0,1
Anläggning 15 164 501 3,3
Industri 19 962 962 4,8
Projektutveckling 5 722 304 5,3
Koncerngemensamt 1 487 -299 -
Elimineringar -11 294 -56 -
Koncernen, segmentsredovisning exkl. Mall of Scandinavia 58 821 1 453 2,5
Bygg – effekt Mall of Scandinavia - 400 -
Koncernen, segmentsredovisning 58 821 1 853 3,2
Justering bostäder till IFRS 2 779 696 -
IFRS 16, tillkommande leasingavtal - 37 -
Koncernen, IFRS 61 600 2 586 4,2

Affärsområdena Bygg och Projektutveckling har påverkats av den försämrade bostadsmarknaden. Inom Projektutveckling produktionsstartades 79 (314) egenutvecklade bostäder under det fjärde kvartalet 2023, vilka byggs i egen balansräkning. För helåret 2023 uppgick antalet produktionsstarter till 727 (2 336). Inom dessa två affärsområden sker en successiv omställning mot andra produkter. Affärsområde Anläggning och beläggnings- och ballastverksamheten som ingår i affärsområde Industri, är positionerade mot offentliga kunder och har en mer stabil marknad. Peab uppvisar resultatförbättring inom både affärsområde Anläggning och affärsområde Industri.

Utsikterna för de nordiska byggmarknaderna pekar på nedgångar i Sverige och Finland samt oförändrade nivåer i Norge för 2024. Bostadsmarknaderna väntas vara fortsatt nedåtgående, medan anläggningsmarknaderna förväntas vara stabila.

Peab har starkt fokus på kassaflöde och nettoskuld. Under det fjärde kvartalet 2023 uppvisar Peab ett starkt kassaflöde och nettoskuldsättningsgraden uppgår vid utgången av året till 0,6, vilket är inom det finansiella målintervallet mellan 0,3-0,7. Styrelsen avser att föreslå Peabs årsstämma att besluta om en utdelning på 1,50 kronor per aktie, vilket bedöms vara balanserat utifrån ordersituation, intjäningsförmåga och finansiell ställning.

– Peabs affärsmodell med fyra affärsområden och lokal förankring tjänar oss väl såväl i goda som i svårare tider. Efter den nu kommunicerade anpassningen av verksamheten står vi väl rustade att hantera både en fortsatt svag bostadsmarknad och att möta en uppåtgående marknad, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab.

Peab publicerar sin fullständiga bokslutskommuniké 2023 den 2 februari 2024 klockan 08:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, +46 72 533 31 45

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbuksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2024 kl. 18.50 CET.

Jesper Göransson 2022-12-07 3 Web Samuel Unéus

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.