Kommuniké från Peabs årsstämma 2024

Peab AB (publ.) höll idag årsstämma i Grevieparken i Båstad. Anders Runevad valdes till styrelseordförande. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning, beslutade om vinstdisposition, val av och arvode till styrelse och revisor samt val av valberedning och beslut om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för den. Stämman bemyndigade också styrelsen att besluta om nyemission, om överlåtelse av egna aktier samt om ett nytt långsiktigt prestationsaktieprogram.

Aktieägare kunde även utöva sin rösträtt på stämman genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Peabs bolagsordning.

Årsstämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med samtliga av styrelsen och valberedningen framlagda förslag.

Fastställande av koncernens balans-och resultaträkningar samt ansvarsfrihet

 • Stämman fastställde bolagets respektive koncernens balans- och resultaträkningar för 2023.
 • Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Beslut om vinstutdelning

 • Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning för räkenskapsåret 2023 lämnas med 1,50 kr per aktie.
 • Som avstämningsdag för utdelning beslutades onsdagen den 8 maj 2024. Utdelningen sänds ut från Euroclear Sweden tisdagen den 14 maj 2024.

Ersättningspolicy

 • Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till ändringar i ersättningspolicy enligt förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman och i sin helhet funnits tillgänglig på bolagets webbplats.

Ersättningsrapport

 • Stämman godkände av styrelsen framtagen ersättningsrapport 2023.

Val av styrelseledamöter och ordförande

 • I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att välja om Magdalena Gerger, Karl-Axel Granlund, Liselott Kilaas, Kerstin Lindell, Fredrik Paulsson, Malin Persson, Lars Sköld och Anders Runevad.
 • Anders Runevad utsågs på nytt till styrelseordförande.

Beslut om styrelse- och utskottsarvoden

 • Arvode till styrelsens ordförande beslutades att utgå med 1 250 000 kr och till varje övrig ledamot i styrelsen med 625 000 kr.
 • För arbete i Ersättningsutskottet och Finansutskottet beslutades att arvode utgår med 82 500 kr för respektive ledamot i vardera utskott.
 • För arbete i Revisionsutskottet beslutades att arvode till ordförande utgår med 170 000 kr och till varje övrig ledamot med 82 500 kr.
 • Det sammantagna arvodet till ledamöterna beslutades att uppgå till 6 537 500kr

Val av revisor samt arvode

 • I enlighet med revisionsutskottets rekommendation omvaldes det registrerade revisionsbolaget EY till revisor och Jonas Svensson som huvudansvarig revisor.
 • Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen

 • Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att bland annat ändra texten i punkterna 1.1, 1.2 och 1.3 i Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen från ”sista bankdagen i augusti ” till ”sista bankdagen i juni” avseende uppgifter om ägarförhållanden/ägargrupperingar som ska ligga till grund för fastställande av vem som har rätt att utse ledamot i valberedningen.

Bemyndigande avseende nyemission av B-aktier

 • Stämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av B-aktier motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

Bemyndigande avseende återköp av B-aktier

 • Stämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om att, på Nasdaq Stockholm AB eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare eller aktieägare av aktier av ett visst slag, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas på Nasdaq Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid förvärv genom förvärvserbjudande, till en kurs motsvarande lägst börskurs vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 30 procent uppåt. Aktier får endast förvärvas mot vederlag i pengar.

Bemyndigande avseende avyttring av B-aktier

 • Stämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att, på Nasdaq Stockholm AB eller i samband med till exempel företagsförvärv och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, överlåta högst samtliga egna aktier som bolaget innehar, på Nasdaq Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid avyttring på annat sätt med ett pris som motsvarar börskursen på aktierna vid tiden för överlåtelsen med den avvikelse styrelsen finner lämplig.

Prestationsaktieprogram och överlåtelse av egna aktier

 • Styrelsen föreslog och stämman godkände även Prestationsaktieprogram 2024, vilket syftar till att knyta nyckelpersoners belöningar närmare bolagets långsiktiga resultat- och värdeutveckling.
 • Programmet omfattar cirka 600 ledande befattningshavare och specialister inom koncernen, där deltagarna tilldelas aktierätter som kan omvandlas till aktier under förutsättning att fastställda prestationsmål uppnås.
 • Målen inkluderar krav på specifika resultat per aktie samt minskning av koldioxidutsläpp.
 • Stämman godkände även användandet av tidigare återköpta aktier för genomförandet av Prestationsaktieprogrammet.

Fullständig dokumentation

Fullständig dokumentation avseende årsstämmans beslut finns på Peabs hemsida www.peab.se/stamma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Juha Hartomaa, IR-chef, 0725 33 31 45

Anders Runevad

Jesper Göransson 1 2023-08

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.