Finansiella mål

Peabs ledning styr verksamheten utifrån styrelsens riktlinjer som baseras på tre finansiella mål: Räntabilitet på eget kapital, Soliditet samt Utdelning

Målen är konkreta, tydliga och förenklar kommunikationen med de finansiella marknaderna. Våra mål tjänar som en måttstock på hur väl vi kan möta marknaden på lång sikt, oavsett konjunktur och utvecklingsfaser. Som en effekt av konjunkturen kan måluppfyllelsen variera.

Räntabilitet på eget kapital ska vara minst 20 procent

Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 19,6 procent (21,3) under 2018. Räntabiliteten har de senaste åren legat runt målet på 20 procent som en effekt av en ökad intjäning i verksamheten

Soliditeten ska vara minst 25 procent

Soliditeten har de senaste åren legat över målet och uppgick vid utgången av 2018 till 30,4 procent (32,2). Den lägre soliditeten förklaras av en ökad balansomslutning som en följd av ökad rörelsekapitalbindning och investeringar i fastigheter inom affärsområde Projektutveckling samt ökade investeringar inom affärsområde Industri.

Utdelningen ska vara minst 50 procent av resultatet efter skatt

2018 blev utdelningen 4,20 kr (4,00) per aktie. Beräknat som en andel av koncernens redovisade resultat för året uppgår utdelningen till 59 procent (58). Utdelningen motsvarar en direktavkastning på 5,8 procent (5,7) beräknat på slutkursen den 31 december 2018.

Finansiella-mal-2018.jpg
* Ej omräknade med hänsyn till IFRS 15

 

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.