Finansiella mål

Peabs ledning styr verksamheten utifrån styrelsens riktlinjer som baseras på tre finansiella mål: Räntabilitet på eget kapital, Soliditet samt Utdelning

Målen är konkreta, tydliga och förenklar kommunikationen med de finansiella marknaderna. Våra mål tjänar som en måttstock på hur väl vi kan möta marknaden på lång sikt, oavsett konjunktur och utvecklingsfaser. Som en effekt av konjunkturen kan måluppfyllelsen variera.

Räntabilitet på eget kapital ska vara minst 20 procent

Målet är satt för att skapa en effektiv verksamhet och en rationell kapitalstruktur med hänsyn till Peabs verksamhet.

Räntabiliteten på eget kapital förbättrades till 21,1 procent (20,1) under 2017. Entreprenadverksamheterna inom Bygg och Anläggning uppvisade stabila rörelseresultat medan affärsområde Industri och Projektutveckling förbättrade rörelseresultat och rörelsemarginal. De tidigare åren har präglats av lägre lönsamhet och nedskrivningar i verksamheten, vilket har haft en negativ effekt på räntabiliteten.

Soliditeten ska vara minst 25 procent

Soliditeten reglerar förhållandet mellan eget kapital och skulder. Målet, som ska balansera ägarnas krav på avkastning och behovet av en säkrad verksamhet även under tider med sämre marknadsförutsättningar, innebär att koncernens tillgångar till minst 25 procent ska finansieras av eget kapital.

Soliditeten har de senaste åren legat över målet och förbättrades till 32,1 procent (29,7) under 2017. Förbättringen förklaras av en ökad intjäning i verksamheten och effektivare kapitalutnyttjande.

Utdelningen ska vara minst 50 procent av resultatet efter skatt

Målet är satt för att säkra såväl ägarnas avkastning på sitt insatta kapital som bolagets behov av medel för att utveckla verksamheten.

Utdelningen för 2017 var 4,00 kr (3,60) per aktie. Beräknat som en andel av koncernens redovisade resultat för året uppgår utdelningen till 58 procent (61). Utdelningen motsvarar en direktavkastning på 5,7 procent (5,0) beräknat på slutkursen den 31 december 2017.

Finansiella mål

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.