Finansiella mål

Peabs ledning styr verksamheten utifrån styrelsens riktlinjer som baseras på tre finansiella mål: Räntabilitet på eget kapital, Soliditet samt Utdelning

Målen är konkreta, tydliga och förenklar kommunikationen med de finansiella marknaderna. Våra mål tjänar som en måttstock på hur väl vi kan möta marknaden på lång sikt, oavsett konjunktur och utvecklingsfaser. Som en effekt av konjunkturen kan måluppfyllelsen variera.

Räntabilitet på eget kapital ska vara minst 20 procent

Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 17,9 procent (19,6) under 2019. Räntabiliteten har de senaste åren legat runt målet på 20 procent som en effekt av en ökad intjäning i verksamheten. Under 2019 var avkastningen något lägre jämfört med tidigare år, bland annat som en följd av en hög soliditet.

Soliditeten ska vara minst 25 procent

Soliditeten har de senaste åren legat över målet och uppgick vid utgången av 2019 till 31,7 procent (30,4). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick soliditeten till 32,3 procent.

Utdelningen ska vara minst 50 procent av resultatet efter skatt

Peabs styrelse föreslog i februari 2020 dels en ordinarie utdelning på 4,20 kronor per aktie och dels en extra utdelning av samtliga aktier i ett nybildat bolag, Annehem Fastigheter, innehållande Peabs helägda färdigställda kommersiella fastigheter. Till följd av coronavirusets spridning och dess effekter i omvärlden och på de finansiella marknaderna beslöt Peabs styrelse att dra tillbaka förslagen till årsstämman. Styrelsens ambition är att löpande utvärdera utdelningskapaciteten och beroende av utvecklingen kunna fatta beslut om såväl kontant utdelning som tidpunkt för utdelning av samtliga aktier i Annehem Fastigheter. För 2018 uppgick utdelningen till 4,20 kronor per aktie, vilket motsvarade 59 procent av årets resultat.

Fin-mal-2019.png* Ej omräknade med hänsyn till IFRS 15 

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.