Aktiedata

Mkr

2019

2018

2017

2016 

2015 1)


Resultat före och efter utspädning, kr 7,09 7,12 7,01 5,71 2,71 
Kassaflöde, kr -1,87 -3,46 7,78 8,99 6,06 
Eget kapital, kr 41,58 38,47 35,02 31,67 27,38 
Börskurs vid årets slut, kr 93,75 72,40 70,60 72,30 64,85 
Börskurs/eget kapital, % 225,5 188,2 201,6 228,3 236,9 
Direktavkastning, procent 1) 4,5 5,8 5,7 5,0 4,0 
P/E-tal 2) 13 10 10 13 24 
Utdelning, kr - 4,20 4,00 3,60 2,60 
Antal aktier vid årets slut, milj. 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 
Genomsnittligt antal utstående aktier, milj. 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 

1) Ej omräknade med hänsyn till IFRS 15.
2) Baserat på slutkurs vid årets slut.

 
Antal aktier, röster och aktieslag per 2019-12-31


Aktieslag

Antal

  

Röste-
tal

 

Andel av kapitalet,
procent

 

Andel av rösterna,
procent

A 34.319.957   10   11,6    56,7
B 261.729.773     1   88,4    43,3

  296.049.730       100,0   100,0

 

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalet har utvecklats enligt följande sedan 1974

År   Förändring,
Mkr
Totalt,
Mkr
 
1974 Nyemission 0,1 0,1
1978 Fondemission 9:1 0,9 1,0
1983 Fondemission 7:1 7,0 8,0
1986 Split 10:1 - 8,0
1986 Fondemission 1:4 2,0 10,0
1987 Nyemission 1:2 5,0 15,0
1989 Fondemission 2:1 30,0 45,0
1992 Riktad nyemission 63,0 108,0
1993 Riktad nyemission 25,0 133,0
1994 Nyemission 3:1 398,9 531,9
1997 Nyemission 3:10 159,6 691,5
2000 Konvertering 148,7 840,2
2000 Teckning 1,2 841,4
2002 Teckning 30,6 872,0
2007 Indragning -55,0 817,0
2007 Fondemission 57,1 874,1
2007 Konvertering 59,2 933,3
2007 Split 2:1 - 933,3
2008 Konvertering 0,8 934,1
2008 Nyemission apport 622,9 1.557,0
2009 Nyemission apport 26,9 1.583,9

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.