Aktiedata

Mkr

2019 1)

2018 

2017 

2016 

2015 2)


Data per aktie, segmentsredovisning          
Resultat före och efter utspädning, kr 7,25 7,12 7,01 5,71 2,71 
Kassaflöde, kr 4,60 -3,46 7,78 8,99 6,06 
Eget kapital, kr 42,30 38,47 35,02 31,67 27,38 

Data per aktie, IFRS
         
Resultat före och efter utspädning, kr 9,00 7,12 7,01 5,71 2,71 
Kassaflöde, kr 10,94 -3,46 7,78 8,99 6,06 
Eget kapital, kr 39,18 38,47 35,02 31,67 27,38 
Börskurs vid årets slut, kr 93,75 72,40 70,60 72,30 64,85 
Börskurs/eget kapital, % 239,3 188,2 201,6 228,3 236,9 
Direktavkastning, procent  - 5,8 5,7 5,0 4,0 
P/E-tal  10 10 10 13 24 
Utdelning, kr 3) - 4,20 4,00 3,60 2,60 
Antal aktier vid årets slut, milj. 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 
Genomsnittligt antal utstående aktier, milj. 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 

 
1) Från och med räkenskapsåret 2020 konsoliderar Peab projekt med svenska bostadsrättsföreningar till den tidpunkt då de slutliga bostadsköparna tillträder sina lägenheter. Skillnaden består i huvudsak av olikheter i redovisningsprinciper för egenutvecklade bostadsprojekt där intäkter och resultat redovisas över tid i segmentsredovisningen och vid en tidpunkt, när bostadsköparna tillträder sina bostäder, i redovisning enligt IFRS. Jämförelsetalen för 2019 har omräknats. För mer information se peab.se/ifrs.
2) Ej omräknade med hänsyn till IFRS 15.
3) För 2019 har ingen utdelning lämnats.

 
Antal aktier, röster och aktieslag per 2019-12-31


Aktieslag

Antal

  

Röste-
tal

 

Andel av kapitalet,
procent

 

Andel av rösterna,
procent

A 34.319.957   10   11,6    56,7
B 261.729.773     1   88,4    43,3

  296.049.730       100,0   100,0

 

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalet har utvecklats enligt följande sedan 1974

År   Förändring,
Mkr
Totalt,
Mkr
 
1974 Nyemission 0,1 0,1
1978 Fondemission 9:1 0,9 1,0
1983 Fondemission 7:1 7,0 8,0
1986 Split 10:1 - 8,0
1986 Fondemission 1:4 2,0 10,0
1987 Nyemission 1:2 5,0 15,0
1989 Fondemission 2:1 30,0 45,0
1992 Riktad nyemission 63,0 108,0
1993 Riktad nyemission 25,0 133,0
1994 Nyemission 3:1 398,9 531,9
1997 Nyemission 3:10 159,6 691,5
2000 Konvertering 148,7 840,2
2000 Teckning 1,2 841,4
2002 Teckning 30,6 872,0
2007 Indragning -55,0 817,0
2007 Fondemission 57,1 874,1
2007 Konvertering 59,2 933,3
2007 Split 2:1 - 933,3
2008 Konvertering 0,8 934,1
2008 Nyemission apport 622,9 1.557,0
2009 Nyemission apport 26,9 1.583,9

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.