En inspirerande föregångare i cirkulärt tänkande och användningen av återbrukat material

Magasinet 211 är en hundra år gammal byggnad i Varvsstaden, som genom en unik varsam ombyggnad omvandlats från industrifastighet till modern kontorsbyggnad. Det är en av byggnaderna som har får nytt liv i Kockums gamla varvsområde i centrala Malmö, en tidigare otillgänglig plats som nu öppnas upp för Malmöborna.

Omvandling

Vid omvandlingen av Magasinet hämtades mycket inspiration i industriarkitekturens historia av ”det tillfälligas estetik”. Byggnaderna har, trots sitt vackra yttre, varit strikt funktionella och anpassats därefter. Vid behov har under årtiondena portar tagits upp, fönster satts igen, delar av en byggnad rivits eller tillbyggnader adderats. På Magasinet är tidens lager ovanligt synliga och läsbara.

Ambitionen har varit att fortsätta processen och genom respektfulla tillägg och grundliga saneringar förändra byggnaden så att den ska fungera fullt ut med ett nytt innehåll. Det slutgiltiga resultatet blir en ny helhet av gammalt och nytt, läsbar ur antikvarisk synvinkel men också unik som arkitektur.

Foto: Petra Bindel
Foto: Petra Bindel

Magasinet är en inspirerande föregångare i cirkulärt tänkande och användningen av återbrukat material. I samband med omvandlingen av Varvsstaden har en materialbank upprättats. Byggnadsdelar och inventarier från områdets rivna eller förändrade byggnader har samlats in och katalogiserats för att återbrukas i nya projekt. I Magasinet återbrukas bland annat gamla fönsterpartier, trappor, armaturer och dörrar i interiörer, tegel i det tillbyggda orangeriet och gammalt verkstadsgolv i markbeläggningen vid entréplatsen. Återbruket bidrar konkret till ett minskat klimatavtryck och en unik miljö.

Samarbete

För att nå de högt ställda ambitionerna krävdes tidigt ett tätt samarbete mellan beställare, arkitekt, antikvarie och Malmö stad, genom stadsbyggnadskontoret och stadsantikvarien. Som sedan har fortsatt vidare mellan beställare och Peab som byggföretag.

Att arbeta med omvandling och återbruk inspirerar till ett nytt arbetssätt, en mindre linjär process, en flexibel projektering och stort engagemang av alla inblandade. Oväntade lösningar uppstår som svar på befintliga situationer. Alltifrån gemensam omsorg om minsta detalj, som fogkulör eller fönsterbleck, till övergripande angreppssätt har vuxit fram i dialog.

Magasinet står bevarat i sin ursprungliga, drygt hundraåriga arkitektur, samtidigt som byggnaden fått nytt liv och varsamt anpassats till en ny funktion. Utan att skriva över de läsbara lager som fanns har nya tillägg gjorts, både i volym och fasad. Den stora volymen står oförändrad, men öppnas upp i entréplanet mot omgivande stadsrum. Igensatta portar har ersatts med glaspartier och dörrar, fönster har öppnats upp ner till mark. Portar och detaljer har bevarats, kulörer återställts, tegelmuren och gjutjärnsfönstren som restaurerats varsamt.

Fakta

Uppdrag
Om- och tillbyggnad av hundraårig byggnad till kontor i tre plan

Kund
Annehem Bygg och Fastighet AB

Färdigställt
Mars 2021

Entreprenadform
Totalentreprenad i samverkan

Arkitekt
Wingårdhs

Kontakt

Olle Olsson

Regionchef, Peab

Telefon: 0733-37 43 90

Dela det här på: