Stabilisering och solidifiering, Göteborgs Hamn

Våren 2017 utförde Peab den första delen av utbyggnaden av en helt ny hamnterminal - Arendal II i Göteborgs Hamn. Sedan ytterhamnarna byggdes på 1960- och 70-talen har volymtillväxten varit mycket kraftig. En helt ny hamnterminal i Arendal byggs nu för att skapa utrymme för framtida godsvolymer.

Peabs del av projektet var ett fältförsök där arbetena bestod i att stabilisera och solidifiera 10.000 m3 förorenade muddermassor från Göteborgs hamnområde och därefter påföra en överlast med bergkross.

Utrustningen som användes var Peabs egenutvecklade ProSol. Detta är en processtabiliseringsmaskin som byggdes inför ett stort hamnprojekt i Gävle 2010-2014. Maskinen är eldriven, tystgående med en väldigt hög produktionskapacitet per timme.

Under hösten 2016 vidareutvecklades denna maskin till att bli ännu mer flexibel, miljövänlig och driftsäker.

Resultat

Göteborgs Hamn hade som mål att vi skulle uppnå en sluthållfasthet på 70 kPa i skjuvhållfasthet på de processade muddermassorna. Efter 60 dagar hade vi uppnått en skjuvhållfasthet på cirka 400 kPa, vilket är långt över förväntan.

Stabilisering & Solidifiering - en jordförstärkningsteknik

Stabilisering innebär att skjuvhållfasthet i materialet ökar och de processade massorna kan återanvändas, som fyllnadsmaterial vid utbyggnad av exempelvis hamnar.

Solidifiering innebär att föroreningarna kapslas in så att giftiga ämnen blir mindre mobila.

 Fördelarna är:

  • Inga kostnader för deponi av förorenat material
  • Färre transporter och därmed minskade koldioxidutsläpp
  • Byggnadsmaterial på plats. Vid nybyggnad = Ingen deponiavgift samt inget inköp av nytt material.

Kontaktperson

Martin Jönsson

Projektchef ProSol

Telefon: 0725-33 30 84

Dela det här på:

Mer information

Läs mer om ProSol på Peab Grundläggnings webbplats.

Film in English

Watch the movie about ProSol in English