Bra lösningar genom samverkan på Glöstorpsskolan

I stadsdelen Tuve på Hisingen i Göteborg bygger Peab en ny hög- och mellanstadieskola med kapacitet för 720 elever. Projektet kännetecknas av god samverkan mellan beställaren Göteborgs stad Lokalförvaltningen, Peab som totalentreprenör samt övriga entreprenörer. Det goda samarbetet har bland annat resulterat i ett bra miljöarbete med fokus på återvinning och kostnadseffektiva lösningar.

Glöstorpsskolan ingår i ett strategiskt partneringavtal om totalt fyra skolor i Västra Göteborg. Syftet är att Lokalförvaltningen och Peab gemensamt ska ta till vara erfarenheter mellan projekten, hitta synergieffekter och optimera samarbetet för att varje projekt ska bli så tids- och kostnadseffektivt som möjligt. Glöstorpsskolan är det första projektet som byggs inom ramen för avtalet, vid skola två Blackevägens skola, pågår projektering samt rivningsarbeten. Beslut om skola tre och fyra fattas av Lokalförvaltningen längre fram.

I projektet har Peab och Lokalförvaltningen arbetat i en gemensam process med framtagning av programhandling, systemhandling samt riktpriskalkyl. Det gemensamma arbetet har varit framgångsrikt och man lyckats ta till vara erfarenheter från respektive organisation och samtidigt få en bättre förståelse för hur varandras processer ser ut. Projektet omfattar, utöver byggnation av den nya skolan, bland annat rivning av den gamla Glöstorpsskolan, sanering, grundläggning samt uppförande av tre skyddsrum vilket ställt höga krav på säkerhet och korrekt hantering.

- Vi kom in i projektet väldigt tidigt. Det var i princip blankt papper och vi hade endast tekniska anvisningar och en tomt när vi inledde samarbetet med Lokalförvaltningen och arkitekten. Sedan har vi format projektet tillsammans och hittat lösningar som blivit väldigt bra. Vi är väldigt stolta över det samarbete vi haft och hur skolan utformat sig, säger Johan Larsen, arbetschef på Peab.

100 procent sortering av byggavfall

Ett resultat av bra samarbete i projektet är att man gemensamt hittat smarta lösningar för återvinning, vilket medfört att hela 100 procent av allt byggavfall har sorterats istället för att gå till exempelvis deponi. Arbetet startade tidigt i projektet med att Lokalförvaltningen, Peab och avfallsentreprenören Suez gemensamt planerade för hur avfallet skulle hanteras. Hanteringen har sedan följts upp löpande under projektet av en aktiv platsledning. Avfallshanteringen har inte enbart inneburit miljömässiga vinster utan även lett till god ordning och reda på arbetsplatsen samt att varje medarbetare i projektet tar ansvar för att avfallet sorteras i rätt fraktioner.

Ser effekterna av att arbeta i partnering

Partnering bygger till stor del på att tidigt sätta gemensamma mål och arbetssätt för samarbetet. Det är inte en helt enkel resa som kräver vilja, engagemang och inte minst förmåga att respektera samarbetspartnerns interna processer. I arbetet med Glöstorpsskolan har hela projektorganisationen strävat efter detta och man har gemensamt etablerat ett väl fungerande arbetssätt. Ett kvitto på detta är att flera underentreprenörer och leverantörer utryckt önskemål om att arbeta vidare tillsammans med nästkommande skola, vilket är positivt för att hitta synergier och ta till vara goda exempel mellan projekten i avtalet.

Peab är Sveriges största skolbyggare och har de senaste åren byggt ett flertal skolor i Västra Sverige. Vi gillar att bygga skolor eftersom det verkligen är att bygga för framtiden.

Fakta

Uppdrag
Nybyggnation av hög- och mellanstadieskola för 720 elever. Ca 10.000 kvm BTA

Kund
Göteborgs stad Lokalförvaltningen

Byggtid
Mars 2019 - maj 2021
Fas 1 sep 2018 - okt 2019

Kontraktssumma
273 Mkr

Entreprenadform  
Totalentreprenad i strategisk partnering

Kontakt

Stellan Haraldsson

Regionchef Peab

Telefon: 0733-37 35 29

Johan Larsen

Arbetschef Peab

Telefon: 0733-37 31 06

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.