Lufttäthetsprovning

Vi utför på ett flertal orter lufttäthetsprovning för att kunna förebygga och åtgärda eventuella fel som kan uppstå om en byggnad inte är tillräckligt tät.

Hos en otät byggnad minskas energieffektiviteten vid ökad ofrivillig ventilation eller att isoleringsförmågan hos konstruktionen minskar när det blåser, men även för att värmeväxling (värmeåtervinning av ventilationsluften) inte kan fungera tillfredsställande när luftläckaget genom klimatskalet är stort.

Fuktsäkerheten påverkas också av lufttätheten. Exempelvis blir det ofta skador på vindar för att fuktig luft från bostad/kontor har läckt upp via otätheter i vindsbjälklaget.

Otätheter ökar även spridning av partiklar och gaser såsom radon, brandgaser, matos och röklukt från exempelvis en lägenhet till en annan. Det går heller inte att filtrera tilluften om luften tas genom klimatskalet istället för via filter i ventilationssystemet. För en god termisk komfort utan drag och nedkylda ytor krävs också en lufttät byggnad.

God lufttäthet medför bland annat:

  • Minskad energianvändning
  • Minskad risk för fuktskador
  • Bättre termisk komfort
  • Minskad ljudspridning
  • Minskad risk för spridning av rök vid brand
  • Minskad risk att föroreningar sprids till innemiljön

Dela det här på: