Projektutveckling av vindkraft

Peab projekterar vindkraft genom att identifiera områden med goda vindförutsättningar. Vi utvecklar projekten i egen regi eller tillsammans med andra intressenter genom tillståndsprocess, upphandling och fram till att samtliga tillstånd har erhållits. Därefter bygger Peab, i första hand på uppdrag av en långsiktlig ägare, vindkraftsanläggningen.

För att få uppföra en vindkraftsanläggning ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt Miljöbalken upprättas och i denna görs bedömningar av vilken påverkan som en byggnation kan ge på omgivningen. Vi strävar efter att ge minsta möjliga omgivningspåverkan och strävar efter att i ett tidigt stadium föra en dialog med kommun och länsstyrelse så att största hänsyn tas till t ex värdefulla nyckelbiotoper, kulturlämningar eller andra naturvärden.

Vi strävar efter att utveckla vindkraft inom områden där Peab, sedan tidigare, är engagerade med befintliga relationer eller verksamheter.

Det är viktigt att våra projekt har en lokal förankring och att närboende på ett konstruktivt sätt är närvarande, och hålls informerade, genom hela tillståndprocessen så att den slutliga utformningen blir så optimal och bra som möjligt för alla inblandade.

Pågående projektutveckling

Bjärsgård, Klippan: Peab arbetar med att undersöka möjligheterna att etablera vindkraftverk på fastigheten Bjärsgård 3:29 i Klippans kommun.

Allmänt om vindkraft

Människor har nyttjat vinden som energikälla i tusentals år men det är först nu som storskalig elproduktion med vindkraftverk blivit vanlig. Då energiformen är relativt ny pågår fortfarande mycket forskning för att utveckla tekniken och utreda hur vindkraftverk påverkar miljön, människor och landskapet.

Allmänna frågor om vindkraft

Här hittar du svar på frågor inom kategorierna - Miljö och politik, Elproduktion, Ljud, Skuggor och ljus samt Fåglar och fladdermöss.