Allmänna frågor om vindkraft - Elproduktion

Hur mycket el kan vindkraftverk producera?

Vindtillgången på platsen där vindkraftverken placeras är den viktigaste faktorn för vindkraftverkens produktionsförmåga. Vindens energiinnehåll är proportionellt mot vindhastigheten i kubik, det vill säga om vindhastigheten fördubblas ökar energiinnehållet 8 gånger.

Vindkraftverk producerar normalt el vid vindhastigheter på mellan ca 4-25 meter per sekund. När det blåser 25-30 meter per sekund stänger verken ner av säkerhetsskäl. Men på den höjd vingarna sitter är det mycket sällan vindstilla och extremt höga vindhastigheter är också ovanliga. Ett vindkraftverk kan därför leverera el, i varierande grad, under cirka 90 procent av årets timmar. Cirka 60 procent av vindenergin kommer på vintern då vi också behöver energin som mest.

Läs mer om elproduktion på bland annat Svensk Energis webbplats.

Hur många vindkraftverk förväntas det byggas i Sverige?

Riksdagen har fastställt en planeringsram om 30 TWh vindkraft till 2020, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. Detta betyder att det inom samhällsplaneringen ska skapas förutsättningar för denna utbyggnad av vindkraft. Det innebär dock inte att det med säkerhet kommer att byggas så mycket vindkraft i Sverige till 2020. Energimyndigheten har gjort bedömningen att det kommer att produceras omkring 12,5 TWh vindkraft år 2020 inom ramen för den beslutade ambitionsnivån i elcertifikatsystemet.

Hur många vindkraftverk som krävs för att möjliggöra en produktion på 30 TWh vindkraft beror på vilken effekt de har och hur mycket det blåser där de placeras. Enligt en uppskattning som Energimyndigheten gjort behövs totalt 3 000 – 5 000 moderna vindkraftverk för att producera 30 TWh vindkraft. Antalet kan jämföras med Danmark där det redan finns 5 000 vindkraftverk och som till ytan inte är större än Jämtland.

Är vindkraft lönsamt jämfört med annan elproduktion?

En äldre produktionsanläggning som är avskriven sedan länge kan självklart producera el till en lägre kostnad än en helt ny anläggning. Därför måste vindkraften jämföras med annan ny elproduktion, och då är den mycket konkurrenskraftig. I debatten jämförs ofta vindkraft med kärnkraft. Flera studier visar att vindkraft är billigare än kärnkraft, medan andra visar tvärtom.

När det gäller konkurrenskraften mellan olika förnybara energikällor, så visar utbyggnaden inom ramen för elcertifikatsystemet vad som är mest lönsamt. Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som innebär att de mest lönsamma energikällorna byggs ut först. När systemet infördes 2003 var det främst kraftvärme baserad på biobränsle som byggdes ut, men i takt med att vindkraften blivit allt mer lönsam är det vindkraften som förväntas stå för den största andelen av utbyggnaden framöver.

Läs mer om kostnader för elproduktion på Elforsk webbplats. Förnybart.nu har också gjort en rapport om kostnader för olika energislag.