Allmänna frågor om vindkraft - Fåglar och fladdermöss

Hur påverkas fåglar av vindkraftverk?

En sammanställning av genomförda studier i Nordamerika och Europa visar att vindkraft i dagsläget inte utgör ett hot mot fågelbestånden om man ser till den större skalan. På lokal nivå kan däremot vindkraftverk ha en negativ effekt på vissa arter av fåglar.

Risk att fåglar krockar med vindkraftverk och dör är generellt låg. Fåglar kolliderar med andra mänskliga företeelser som till exempel tåg, bilar, broar och master i mycket större omfattning än med vindkraftverk.

Fåglar ser betydligt fler färger än människor och en svensk studie har visat att fåglar ser vindkraftverk bättre och på längre avstånd än människor. Den vita färg som vindkraftverken har idag visade sig vara optimal ur synbarhetssynpunkt. Detta stämmer bra med resultat från andra studier som visat att huvuddelen av alla fåglar väjer för vindkraftverk i god tid, även på natten.

Vissa fågelarter löper dock större risk än andra att kollidera med vindkraftverk, till exempel stora rovfåglar och måsar som är mycket goda flygare och därför inte är rädda för att flyga nära byggnader. Andra risker är att boplatser störs eller förstörs och att barriäreffekter uppstår där vinkraftparker byggs. Det är därför viktigt att undersöka förekomsten av fåglar och deras rörelsemönster inom områden där det planeras för vindkraft.

Informationen kommer bland annat från Martin Green, forskare vid Lunds Universitet, och från Naturvårdsverkets rapport 5764 "Havsbaserad vindenergi ur ett fågelperspektiv – kraftverkens synlighet för fågelögat". Hur påverkas fladdermöss av vindkraft?

Precis som när det gäller fåglar har en genomgång av alla genomförda studier i Nordamerika och Europa visat att vindkraft i dagsläget inte utgör ett hot mot fladdermusbestånden om man ser till den större skalan. På lokal nivå kan däremot vindkraftverk ha en negativ effekt på särskilt vissa arter av fladdermöss.

På grund av att stora mängder insekter gärna ansamlas runt vindkraftverken söker sig vissa fladdermusarter till vindkraftverken för att jaga. I samband med jakten kan fladdermöss dödas antingen i kollision med rotorbladen eller av tryckfallet bakom dem. Främst jagar fladdermöss vid låga vindhastigheter, under 5 m/s. Vindkraftsetableringar bör undvikas i kända flyttstråk och födosöksområden men om problem ändå skulle uppstå kan påverkan på fladdermössen till stor del undvikas genom att verken stängas av vid de låga vindhastigheter då fladdermössen jagar.

Precis som när det gäller fåglar är det viktigt att studera förekomsten av fladdermöss inom områden där det planeras för vindkraft.

Mer information finns på Naturvårdsverkets webbplats.